skip to Main Content

Заповеди на основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“ във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

ЗаповедиПО-09-12382/28.09.2023г., №ПО-09-12384/28.09.2023г., №ПО-09-12370/28.09.2023г., №ПО-09-12454/28.09.2023г. на Директора на ОД „Земеделие“ -София-град

Back To Top