skip to Main Content

Заповед №САГ23-РА-30-610/14.12.2023 г. за премахване на незаконен строеж: „Постройка на допълващото застрояване с идентификатор 68134.2819.1977.1“ в имот общинска частна собственост

САГ23-РА-30-610 от 14.12.2023 г.САГ23-РА-30-610 от 14.12.2023 г.САГ23-РА-30-610 от 14.12.2023 г.

Back To Top