skip to Main Content

Предписание до собствениците/наемателите на сграда с идентификатор 68134.2818.4531.1 по КККР в кв. Обеля

Предписание-1

Back To Top