skip to Main Content

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА В СГРАДИ, В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях, в сгради в режим на етажна собственост, са определени в чл. 6 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Съгласно посочения нормативен текст, гореизброените субекти са длъжни да изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самостоятелните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи, както и да спазват санитарните и хигиенните норми, а считано от 31.12.2023 г., собствениците и ползвателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост са длъжни и да подават декларация по образец за вписване в книгата на етажната собственост на животните, които отглеждат в етажната собственост и подлежат на извеждане. От своя страна, след същата дата, председателят на управителния съвет (управителят) е длъжен да вписва, в отделно обособено поле на книгата на етажната собственост, подадените данни от всеки собственик или ползвател за притежаваните или за взетите за отглеждане животни в конкретния самостоятелен обект, които се извеждат на обществени места, а за кучетата – и номера на ветеринарномедицинския паспорт.

Според разпоредбата на чл. 51, ал. 7 от ЗУЕС, собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост, за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора, за всяко животно, в размер като за един обитател.

 

 

В случай на нарушение на горепосочените разпоредби, актът за установяване на нарушението се съставя от районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на района или от оправомощено от него длъжностно лице. За предприемане на действия от страна на администрацията е необходимо да бъдат изпълнени разпоредбите на чл. 57, ал. 1 или ал. 2 и ал. 3 от ЗУЕС, съгласно които:

Алинея 1 – „Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели, а при отказ от страна на управителя, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата или период и място на извършеното нарушение“;

Алинея 2 – „В случаите, когато се установяват нарушения, извършени от член на управителния съвет (управителя) или на контролния съвет, протоколът се съставя от контролния съвет. Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели“;

Алинея 3 – „Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя) или един от собствениците, участвали в съставянето му, нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация“.

 

Специфичните задължения на собствениците на животни – домашни любимци, включително при извеждането им на обществени места, са разписани в Глава седма, Раздел VI от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и в Глава четвърта на Закона за защита на животните (ЗЗЖ), а именно:

 

Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

Чл. 172 – „Собствениците на домашни любимци са длъжни: да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация; да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни; да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните; при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве“;

Чл. 173 – „Собствениците на кучета са длъжни: при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи; да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар; ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс; когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка; когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение“;

Чл. 174, ал. 1 – „Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за: официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс“;

 

Чл. 174, ал. 2 – „Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след предходната“;

Чл. 177 – „Забранява се: извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник; разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци“.

 

Закон за защита на животните (ЗЗЖ)

Чл. 35, ал. 1 – „Собственикът на животно-компаньон взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места“;

Чл. 35, ал. 2 – „Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни“;

Чл. 35, ал. 3 – „Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост“.

 

 

 

С уважение:

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

За контакти: 02/9377 585, дирекция „Околна среда“ на Столична община

Back To Top