skip to Main Content

Активни

СЪОБЩЕНИЕ

Район „Връбница“ започва прием на документи за включване в Механизма за лична помощ.

Документите се приемат в сградата на районната администрация – гр.София, бул. „Хан Кубрат“, бл.328, вх.Б, стая 104, ет.1 – Фронт офис

от понеделник до петък

от 8,30 часа до 12,30 часа и от 13,00 часа до 16,30 часа

На място  могат да се получат и документите за участие в Механизма за личната помощ.

Документите може да изтеглите и от сайта на Район „Връбница“ –www.vrabnitsa.bg

За допълнителна информация:

02/ 495 77 15; 02/ 495 77 55; 02/ 495 77 57 и 02 / 495 77 44

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА:

До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

 • лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена  работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ:

 1. Заявление по образец;
 2. Направление за ползване на механизма лична помощ с определения брой часове издадено от ДСП – Връбница;
 3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка).

ВНИМАНИЕ!!!

В Заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:

 • добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
 • до 380 лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД ( в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

ВНИМАНИЕ!!!

В случай, че заявителят не даде съгласие за превеждане на месечната помощ по чл.103 от КСО или чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД, заявлението не се разглежда.

В заявлението всеки кандидат-ползвател на лична помощ  може да посочи избрано от него лице за асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, Район „Връбница“ може да посочи такъв.

Образец на Заявление – декларация за включване в Механизма за лична помощ – ТУК

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ:

Асистент може да бъде всяко дееспособно лице, което не е:

 • поставено под запрещение;
 • осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатът за асистент подава:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка)
 3. Автобиография – CV;
 4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

ПРОЦЕДУРА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АСИСТЕНТ

След разглеждане на документите на лицето, подало заявление, доставчикът на лична помощ – Район „Връбница“, ще организира и проведе събеседване с всеки един кандидат. Одобрените ще бъдат вписани в Списък на кандидатите за асистенти.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на същите. За всички ползватели, подали документи до месец август 2019г., предоставянето на личната помощ започва от 1 септември, а за всички последващи – от първо число на следващия месец.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД:

Часовата ставка за положен труд по механизма за лична помощ се определя въз основа на:

 1. Коефициент 1,0 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за 2019 година (коефициент 1,2 за 2020 г.);
 2. Социално осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание;
 3. Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
  Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец.

По новия механизъм  първите асистенти ще бъдат назначени от 1-ви септември.

Образец на Заявление – декларация за кандидатстване на асистент по реда на Закона  за личната помощ –    ТУК и ТУК

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ДО 30.09.2025г.

Информация за Операция „Топъл обяд“  2024

 

UntitledТопъл обяд

И през 2023г. на територията на район „Връбница”  – СО ще се  предоставя безплатен топъл обяд по домовете на 150 души социално слаби лица.

Нуждаещите се  ще получават всеки работен ден – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

През целия програмен период потребителите ще получават и съпътстваща подкрепа.

Средствата се отпускат по  Програма „Храни и основно материално подпомагане“ на ЕСФ+. Целта е да бъдат подпомогнати най-уязвимите хора, които живеят в бедност, нямат близки или не получават подкрепа от близките си.

Потребителите се определят съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“. Желаещите могат да подадат документи за включване в списъка за „Топъл обяд“ на място в район „Връбница“ – СО“, ж.к. „Надежда -3“, бул. „Хан Кубрат“бл.328, вх.Б  или да ги изтеглят от файловете по-долу.

 

Информация за Операция „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Агенция за  Социално подпомагане

2023-topal-obqd

Изменение към Допълнително споразумение №1 към Административен договор № BG05SFPR003-1.001-С01 – Топъл обяд в район „Връбница“

2023-topal-obqd-vrabnitsa

Заявление – декларация

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация

Приключени

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в район „Връбница“ от 30 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. От 09 ч. до 15,00 ч.

Необходимите документи можете да получите от 27.03.2015 г. в Деловодството на район „Връбница“

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане”, обслужваща територията на съответната община.

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в общината (района) в същия срок – от 30 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Целеви групи са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца, с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

Информация към заявление

Заявление за кандидатстване

Заявление за ползване

Списък на оценените кандидати за лични асистенти

Списък на класираните кандидат потребители и определения месечен бюджет

Отмяна на втори етап за приемане на заявления от кандидат- потребители и кандидати за лични асистенти

ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнение на проект „Нови възможности за грижа”

През месец март 2015 г. в СО – район „Връбница“ стартира изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001  „Нови възможности за грижа” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Район „Връбница“ е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане.

Целта на проекта е подобряване на качеството на живот на деца с увреждания, хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Целеви групи са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца, с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

За периода 27.03.2015 г.- 09.04.2015 г.  приемане на заявления бяха подадени 97бр. заявления от кандидат потребители на социалната услуга и 95 бр. заявления от кандидати за лични асистенти. Заявленията бяха предавани на всеки три дни на Дирекция за социално подпомагане за извършване на оценка на потребностите на всички кандидат потребители.

За периода 20.04.2015 г. – 30.04.2015 г. беше извършено класиране на кандидат потребителите, и личните асистенти,  съгласно Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата „Личен асистент“ и определяне на индивидуален месечен бюджет“ в изпълнение на Дейност 1 и 2 на проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и  сключено Партньорско споразумение № ВG 05-2202 от 24.03.2015 г. между район „Връбница“ и Агенция за социално подпомагане.

На 20 и 21.05.2015 г. беше проведено въвеждащо обучение на одобрените кандидати за лични асистенти. Обучението се организира и провежда от Дирекция социално подпомагане.

На 29.05.2015 г. бяха подписани договорите с потребителите на услугата. Общо 37 броя потребители сключиха договори. На всички потребители се назначиха лични асистенти на трудов договор. Трудовите договори са в сила от 01.06.2015 г. Общия брой назначени лични асистенти  са 34 бр.

Към 30.07.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта са 34 души, обслужващи 37 потребители.

Съгласно указанията на бенефициентът, екипът на проекта подготви първи междинен отчет и се очаква верифициране на разходите.

Към 13.09.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта са 34 души, обслужващи 37 потребители.

Съгласно указанията на бенефициентът, екипът на проекта подготви втори междинен отчет обхващащ периода 01.07.2015 -31.07.2015 г. и се очаква верифициране на разходите.

На 16.10.2015 г. беше проведено поддържащо обучение на назначените лични асистенти.

Към 13.09.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта са 34 души, обслужващи 37 потребители.

Съгласно указанията на бенефициентът, екипът на проекта подготви втори междинен отчет обхващащ периода 01.07.2015 -31.07.2015 г. и се очаква верифициране на разходите.

На 03.12.2015 г. район „Връбница“ получи верификация на разходите извършени в периода 24.03.2015 г. -30.06.2015 г.

На 10.12.2015 г. беше предаден трети междинен отчет за периода 01.08.2015 г-30.09.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

В СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

Район „Връбница“ в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) по Проект № 2014BG05M9OP001 -2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“, информира жителите на района, относно изпълнението на дейностите по проекта:

В изпълнение на Дейност 6  по Проект „Нови възможности за грижа“: „Предоставяне на

психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти.

Контрол на качеството на услугата“, е заложено извършване на супервизия на наетите лични

асистенти.

В областта на помагащите професии терминът „супервизия“ се използва в специфичен смисъл,

произтичащ от естеството на дейността на личния асистент, а именно: -като насочване, професионална подкрепа и ръководство на практикуващите лични асистенти, за

да се справят в проблемите си при по-сложни ситуации при работата си с потребителите; -като контрол на ефективността на оказваната помощ.

Супервизията на личните асистенти в район „Връбница“ ще се извърши от служители на Дирекция „Социално подпомагане“  (ДСП),  определени със заповед на Зам.изпълнителния директор на АСП.

След съгласуване със служителите на ДСП за подходящи дати за провеждане на супервизията, наетите лични асистенти ще бъдат уведомени.

Екипът за управление на проекта има за задача да осигури място за провеждане на супервизията, необходими материали и технически средства.

Супервизията следва да се проведе до 19.02.2016 г.

Към настоящия момент наетите лични асистенти в район „Връбница“ са 33 броя, които се грижат за 36 потребители на територията на района.

Екип за организация и управление на проекта Столична община-район „Връбница“

О Б Я В А

за прием на документи от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови

възможности за грижа“ в район „Връбница“

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № 2014BG05M90PO01-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“ и на основание писмо № BG 05-324/21.01.2016 г. от Ръководителя на проекта към Агенция за социално подпомагане, в район „Връбница“ -Партньор на АСП стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребителите на услугата „личен асистент“ по проекта.

От 01.02.2016 г. ще бъдат наети медицинските специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа“ подават Заявление по образец (Приложение №1) по настоящ адрес в район „Връбница“, от 22.01.2016г. до 26.01.2016 г. включително в сградата на район „Връбница“,бул. Хан Кубрат бл. 328, вх. Б, , от 09.00 ч. до 16.00 ч. Към заявлението се прилагат следните документи:

–  Документ за самоличност (за справка);

–  Автобиография – по образец;

–  Диплома за базово медицинско образование (копие);

–  Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.);

–  Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът е трудово ангажиран);

–  Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът ще бъде удължен до 29.01.2016г. По проекта може да кандидатстват безработни, трудово заети лица или пенсионери. Комисия определена със заповед на Кмета на район „Връбница“ ще провежда интервю с кандидатите едновременно с подаването на документите.

Бланка на заявление, автобиография и длъжностна характеристика на медицински специалист, са приложени към настоящата обява.

За допълнителна информация тел.: 02/495 77 43 Даниела Николова – Администратор на проекта

Завление

Автобиография

Длъжностна характеристика

Презентация на проект № BG161PO001-1.2.02-0010 „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”

Социалните жилища са предназначени за отдаване под наем за срок до 3 години на следните целеви групи:

1. семейства/домакинства с влошено здраве и увреждания, които отговарят на някое от следните условия:

а/ с дете/ деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на ограничена възможност за социална адаптация;

б/с дете/деца на възраст от 16 до 18 години, или до 20 години за учащи, с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност;

в/с родител/родители на дете/деца на възраст до 18г. или до 20г. за учащи, който/които е/са с над 90 на сто

степен на трайно трайно намалена работоспособност.

2.семейства/домакинства в риск от бедност и социално изключване, които отговарят на някое от  следните условия:

а/лица от 18 до 30 годишна възраст, напускащи специализирани институции или институции, предоставящи социални услуги от резидентен тип/център за временно настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или наблюдавано жилище/ на територията на Столична община.

б/самотни родители, които сами отглеждат малолетните и непълнолетните си деца, и не съжителстват на семейни начала с друго лице.

Правила за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища

 

Необходими документи за кандидатстване за социално жилищно настаняване по Проекта:

 1. Удостоверения от Агенцията по вписвания за извършени сделки и притежавани имоти за последните пет години – за гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20;
 2. Копие от подадена в НАП годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица съгласно чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната година;
 3. Служебна бележка от работодателя за доход от трудово или служебно правоотношение за предходните дванадесет месеца – за всеки работещ член от семейството/домакинството и копие от подадена данъчна декларация за предходната година;
 4. Копие от договор за наем, в случай че лицeто и членовете на семейството/домакинството живеят на свободно договаряне.
 5. Документ, удостоверяващ регистрация като безработен, в случай че е налице такова обстоятелство;
 6. Копие от  решение на ТЕЛК, в случай че е налице такова обстоятелство;
 7. Свидетелство за съдимост – Софийски районен съд – гр. София, бул. „Драган  Цанков” № 6;
 8. Служебна бележка от Национална следствена служба (НСС) – гр. София, бул. „Доктор Г.М.Димитров” № 42“;
 9. Препоръка от специализирана институция или институция, предоставяща социални услуги от резидентен тип (център за временно настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или наблюдавано жилище) на територията на Столична община, която кандидатът за социално жилище напуска, в случай че е налице такова обстоятелство;
 10. Копие от диплома за завършено образование;
 11. Уверение от висше учебно заведение;
 12. При наличие на картотечна преписка, протокол от решение на комисията  по чл. 10 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.

Освен изброените документи е необходимо да попълните заявление и декларация по образец, които можете да изтеглите от тук!

Документите се подават в служба „Деловодство“ на Район „Връбница“, бул.“Хан Кубрат“ бл.328, вх.Б , ет.1

Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”

Социалните жилища са предназначени за отдаване под наем за срок до 3 години на следните целеви групи:

1. семейства/домакинства с влошено здраве и увреждания, които отговарят на някое от следните условия:

а/ с дете/ деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на ограничена възможност за социална адаптация;

б/с дете/деца на възраст от 16 до 18 години, или до 20 години за учащи, с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност;

в/с родител/родители на дете/деца на възраст до 18г. или до 20г. за учащи, който/които е/са с над 90 на сто

степен на трайно трайно намалена работоспособност.

2.семейства/домакинства в риск от бедност и социално изключване, които отговарят на някое от  следните условия:

а/лица от 18 до 30 годишна възраст, напускащи специализирани институции или институции, предоставящи социални услуги от резидентен тип/център за временно настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или наблюдавано жилище/ на територията на Столична община.

б/самотни родители, които сами отглеждат малолетните и непълнолетните си деца, и не съжителстват на семейни начала с друго лице.

Правила за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища

Необходими документи за кандидатстване за социално жилищно настаняване по Проекта:

 1. Удостоверения от Агенцията по вписвания за извършени сделки и притежавани имоти за последните пет години – за гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20;
 2. Копие от подадена в НАП годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица съгласно чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната година;
 3. Служебна бележка от работодателя за доход от трудово или служебно правоотношение за предходните дванадесет месеца – за всеки работещ член от семейството/домакинството и копие от подадена данъчна декларация за предходната година;
 4. Копие от договор за наем, в случай че лицeто и членовете на семейството/домакинството живеят на свободно договаряне.
 5. Документ, удостоверяващ регистрация като безработен, в случай че е налице такова обстоятелство;
 6. Копие от  решение на ТЕЛК, в случай че е налице такова обстоятелство;
 7. Свидетелство за съдимост – Софийски районен съд – гр. София, бул. „Драган  Цанков” № 6;
 8. Служебна бележка от Национална следствена служба (НСС) – гр. София, бул. „Доктор Г.М.Димитров” № 42“;
 9. Препоръка от специализирана институция или институция, предоставяща социални услуги от резидентен тип (център за временно настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или наблюдавано жилище) на територията на Столична община, която кандидатът за социално жилище напуска, в случай че е налице такова обстоятелство;
 10. Копие от диплома за завършено образование;
 11. Уверение от висше учебно заведение;
 12. При наличие на картотечна преписка, протокол от решение на комисията  по чл. 10 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.

Освен изброените документи е необходимо да попълните заявление и декларация по образец, които можете да изтеглите от тук!

Документите се подават в служба „Деловодство“ на Район „Връбница“, бул.“Хан Кубрат“ бл.328, вх.Б , ет.1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА е в етап на подготовка на проектно предложение за изграждане на социални жилища в р-н „Връбница“ и р-н „Люлин“, които ще бъдат предназначени за уязвими групи от населението.

Възможността за финансиране на проекта се предоставя по линия на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.2: „Жилищна политика”, BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” на ОП „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007 – 2013 г.

Проектното предложение на Столична община е ориентирано към повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение, посредством създаване на адекватни жилищни условия, прилагане на мерки за повишаване енергийната ефективност и осигуряване на предпоставки за достъп до социален пакет услуги – образование, здравеопазване, социално приобщаване, заетост.

Проектното предложение на СО ще бъде изцяло насочено към самотни родители, лица в риск от бедност и социално изключване, хора с увреждания и други представители на уязвими групи от населението.

Като идентифицирани за включване в проектното предложение на Столична община са следните обекти:

 • Обект в р-н „Люлин“ – бл. 959 – Незавършен строеж, с местонахождение на имота м.“Люлин 9 м.р.“, УПИ /п-л/ II-237 за ЖС  от кв. 31а, бул. „Царица Йоана“ и
 • Строителство на жилищен комплекс от 2 /две/ 4 етажни блок-секции,  върху избран за целта терен, находящ се в УПИ V-237, кв.17, м. „Модерно предградие“, р-н Връбница.

В резултат от изпълнението на Проекта, (от двата обекта) ще бъдат осигурени общо около 71 социални жилища (45 в р-н „Люлин“ и 26 в р-н Връбница“), осигуряващи съвременни жилищни условия за ефективна адаптация и социално включване.

Прекият резултат от съвременните битови условия на живот, в комбинация с адекватно подбрани мерки за приобщаване ще създадат подкрепяща среда за положителна социална промяна и предпоставка за повишаване качеството и стандарта на живот сред представителите от избраните целеви групи.

Надяваме се, чрез проекта общината да направи още една крачка напред в целенасочената си политика, насърчаваща социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо положение и да постигне реален, дългосрочен напредък с устойчиви резултати, доближаващи се до високите стандарти за хармонично и балансирано социално развитие.

Водени сме от разбирането, че за постигането на реален напредък за устойчиво и балансирано социално развитие от особено важно значение е подкрепата и сътрудничеството на гражданския сектор.

В тази връзка отправяме покана да споделите Вашето мнение, като попълните Анкетната карта.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА е в етап на подготовка на проектно предложение за изграждане на социални жилища в р-н „Връбница“ и р-н „Люлин“, които ще бъдат предназначени за уязвими групи от населението.

Възможността за финансиране на проекта се предоставя по линия на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.2: „Жилищна политика”, BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” на ОП „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007 – 2013 г.

Проектното предложение на Столична община е ориентирано към повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение, посредством създаване на адекватни жилищни условия, прилагане на мерки за повишаване енергийната ефективност и осигуряване на предпоставки за достъп до социален пакет услуги – образование, здравеопазване, социално приобщаване, заетост.

Проектното предложение на СО ще бъде изцяло насочено към самотни родители, лица в риск от бедност и социално изключване, хора с увреждания и други представители на уязвими групи от населението.

Като идентифицирани за включване в проектното предложение на Столична община са следните обекти:

 • Обект в р-н „Люлин“ – бл. 959 – Незавършен строеж, с местонахождение на имота м.“Люлин 9 м.р.“, УПИ /п-л/ II-237 за ЖС  от кв. 31а, бул. „Царица Йоана“ и
 • Строителство на жилищен комплекс от 2 /две/ 4 етажни блок-секции,  върху избран за целта терен, находящ се в УПИ V-237, кв.17, м. „Модерно предградие“, р-н Връбница.

В резултат от изпълнението на Проекта, (от двата обекта) ще бъдат осигурени общо около 71 социални жилища (45 в р-н „Люлин“ и 26 в р-н Връбница“), осигуряващи съвременни жилищни условия за ефективна адаптация и социално включване.

Прекият резултат от съвременните битови условия на живот, в комбинация с адекватно подбрани мерки за приобщаване ще създадат подкрепяща среда за положителна социална промяна и предпоставка за повишаване качеството и стандарта на живот сред представителите от избраните целеви групи.

Надяваме се, чрез проекта общината да направи още една крачка напред в целенасочената си политика, насърчаваща социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо положение и да постигне реален, дългосрочен напредък с устойчиви резултати, доближаващи се до високите стандарти за хармонично и балансирано социално развитие.

Водени сме от разбирането, че за постигането на реален напредък за устойчиво и балансирано социално развитие от особено важно значение е подкрепата и сътрудничеството на гражданския сектор.

В тази връзка отправяме покана да споделите Вашето мнение, като попълните Анкетната карта.

Back To Top