skip to Main Content

Инвестиционно намерение от ВМВ ЕООД

Инвестиционно предложение за обект:  „Изграждане на складови сгради, тръбен кладенец, изгребен резервоар и противопожарен резервоар“ в УПИ II-1887, 1997, 2615, 2617, 2618, ПИ с идентификатор 68134.2808.2734, кв.1, м. „СПЗ Модерно предградие – разширение“, СО- район “Връбница“

Инвестиционно намерение от Хелфи Пластикс, с.Мрамор

Инвестиционно предложение (ИП): „Подготовка преди оползотворяване и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки, в съществуващо предприятие за  производство на изделия от пластмаса, разположено в Поземлени имоти с идентификатори 49206.2660.2 и 49206.2660.1002, област София (столица), община Столична, с. Мрамор,…

Инвестиционно намерение от ВМВ ЕООД

Инвестиционно намерение за обект: „Складови сгради тръбен кладенец изгребен резервоар противопожарен резервоар – Етап I Етап II в УПИ II-1887,1997,2615,2617,2618 ПИ с идентификатор 68134.2808.2734 кв.1 м. СПЗ Модерно предградие-Разширение, р-н „Връбница“, Столична община „

Инвестиционно намерение на Хелфи Пластик – с.Мрамор

Инвестиционно намерение за обект: „Подготовка преди оползотворяване и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки, в съществуващо предприятие за  производство на изделия от пластмаса, разположено в Поземлени имоти с идентификатори 49206.2660.2 и 49206.2660.1002, област София (столица), община Столична, с.…

Back To Top