skip to Main Content

Инвестиционно намерение от Хелфи Пластикс, с.Мрамор

Инвестиционно предложение (ИП): „Подготовка преди оползотворяване и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки, в съществуващо предприятие за  производство на изделия от пластмаса, разположено в Поземлени имоти с идентификатори 49206.2660.2 и 49206.2660.1002, област София (столица), община Столична, с. Мрамор,…

Инвестиционно намерение от ВМВ ЕООД

Инвестиционно намерение за обект: „Складови сгради тръбен кладенец изгребен резервоар противопожарен резервоар – Етап I Етап II в УПИ II-1887,1997,2615,2617,2618 ПИ с идентификатор 68134.2808.2734 кв.1 м. СПЗ Модерно предградие-Разширение, р-н „Връбница“, Столична община „

Инвестиционно намерение на Хелфи Пластик – с.Мрамор

Инвестиционно намерение за обект: „Подготовка преди оползотворяване и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки, в съществуващо предприятие за  производство на изделия от пластмаса, разположено в Поземлени имоти с идентификатори 49206.2660.2 и 49206.2660.1002, област София (столица), община Столична, с.…

Инвестиционно намерение за имот с идентификатор 12084.2761.148

Инвестиционно намерение за обект: „Изграждане на нова сграда с офиси, магазини, сладове и обслужващите я фотоволтаични инсталации – покривна и фасадна, за производство на електрическа енергия, с продажба на излишъка, покривна инсталация за подгряване на вода и водоплътна изгребна яма…

Инвестиционно намерение от арх. Евгени Велев и Мартин Велев

Инвестиционно намерение за обект: „Промяна на предназначението на земеделска земя с цел застрояване съгласно действащ устройствен план“ – „Застрояване с индивидуални жилищни сгради“ на ПИ с идентификатор 12084.2761.140 , разделен на следните имоти: : 12084.2761.2708, 12084.2761.2709, 12084.2761.2710, 12084.2761.2711, 12084.2761.2712, 12084.2761.2713,…

Back To Top