skip to Main Content

Информация за дейностите 20.01.2017

Информация за дейностите

по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот

на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район

„Връбница“, извършени през месец Януари 2017г.

През месец януари 2017г. Столична община – Район „Връбница“  продължи да изпълнява дейностите по Проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“, съгласно условията на Договор № BG05M9OP001-2.002-0216-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По дейност „Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение“ през месец декември и януари отпаднаха двама потребители поради смърт и един по собствено желание. За същата часова квота се включиха трима нови  кандидат – потребители.

Извършиха са проверки за двойно финансиране на потребителите и лицата, наети на трудов договор по сходни социални услуги в Дирекция „Социално подпомагане – Връбница” и Дирекция „Социални дейности“, Столична община.

Във връзка с изпълнение на дейност „Обучение и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ през настоящият месец се проведе обучение на лица, предоставящи социални услуги.

През периода продължиха работните срещи на екипа по Проекта.

Представители на екипа за организация и управление на Проекта извършиха  вътрешен контрол за предоставяне на социални услуги в домовете на единадесет потребители и работни срещи с изпълнителите на почасовите социални услуги.

През месеца бе верифициран трети Междинен технически и финансов отчет.

Back To Top