skip to Main Content

Информация за дейностите по проекта за м.август 2017г.

Информация за дейностите

по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот

на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район

„Връбница“, извършени през месец Август 2017г.

През месец август 2017г. Столична община – Район „Връбница“  продължи да изпълнява дейностите по Проекта, съгласно условията на Договор № BG05M9OP001-2.002-0216-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По него на потребителите се предлагат различни услуги – психологически, консултативни, рехабилитационни, здравни и специализиран транспорт от врата до врата. Дейностите се осъществяват от специалисти, които имат за цел да предоставят качествени социални услуги, насочени към адаптацията и интеграцията на хората с увреждания.

С цел превенция на изолацията и социализация на потребителите на 31август 2017г. се организира еднодневна екскурзия до Кремиковски манастир „Св.Георги Победоносец“, построен през втората половина на 14 в. по поръчка на цар Иван Александър (1331-1371). В нея участваха  потребители, лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, както и част от екипа, работещ за реализиране на Проекта.

SAM_5913
SAM_5913
SAM_5922
SAM_5872
SAM_5913SAM_5922SAM_5872
Back To Top