skip to Main Content

ОВОС за застрояване с индивидуални жилищни сгради в кв. Толева махала

ОВОС за застрояване с индивидуални жилищни сгради в кв. Толева махала

Прочете още

Инвестиционно намерение на Хелфи Пластик – с.Мрамор

Инвестиционно намерение за обект: „Подготовка преди оползотворяване и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови…

Прочете още

Инвестиционно намерени от НКЖИ

Инвестиционно намерени от НКЖИ - Модернизация на ж.п. линия София-Драгоман

Прочете още

Инвестиционно намерение за имот с идентификатор 12084.2761.148

Инвестиционно намерение за обект: "Изграждане на нова сграда с офиси, магазини, сладове и обслужващите я…

Прочете още

Инвестиционно намерение от арх. Евгени Велев и Мартин Велев

Инвестиционно намерение за обект: "Промяна на предназначението на земеделска земя с цел застрояване съгласно действащ…

Прочете още

Инвестиционно намерение – Райт клийнинг

Инвестиционно намерение за обект: "Хотел, офиси и складове" в ПИ 12084.2760.166 по КККР на с.Волуяк,…

Прочете още

Инвестиционно намерение – Изграждане на търговски комплекс, офиси складове, трафопост

Инвестиционно намерени за изграждане на търговски комплекс офиси складове трафопост в поземлен имот с идентификатор…

Прочете още

Инвестиционно предложение от Прайм Маркет

Инвестиционно предложение за обект: „Изграждане на търговски комплекс офиси складове трафопост в поземлен имот с…

Прочете още

Инвестиционно намерение от Тавилог ЕООД

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ I-125…

Прочете още
Back To Top