skip to Main Content

Инвестиционно намерение ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия.

Обект на настоящият проект е реконструкцията на ВЛ 110 kV„Мрамор“ от п/ст „Курило“ до п/ст „Костинброд“

Back To Top