skip to Main Content
СЪОБЩЕНИЕ

Столична община – Район „Връбница”   ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА –  РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

на 13.05.2014г. от 11,00 часа в сградата на районната администрация, бул. „Хан Кубрат”, бл.328, вх.Б, ет.4, стая 403

Съгласно чл. 68, ал. 3  от  ЗОП действията на комисията при отваряне на пликовете с оферти са публични и на тях имат право да присъстват:

– участниците в процедурата или упълномощени с нотариално заверено пълномощно техни представители;

– представители на средствата за масова информация;

– юридически лица с нестопанска цел.

КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

Открита процедура за избор на изпълнител за изпълнение на дейност по информация и публичност по проект „Квалифицирани служители – качествено обслужени граждани в район „Връбница”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07

 

1.Обявление и решение


 

2.Документация

Част 1 и Част 2


 

3.Предварителен контрол

Доклад

Становище


4.Протоколи и решения


5.Съобщения

 


 

6.Приложения към договор

Техническа оферта


Ценова оферта


7.Информация за плащания


8.Информация за освобождаване на гаранция


9.Информация за освобождаване на гаранции към ДиЕмАй


10.Договор публичност

Back To Top