skip to Main Content

Извадка от Наредбата:

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 11. (1) Собственикът на МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност и което не се съхранява в имоти – частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване.

(2) Собственикът на МПС с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за съхраняване в частен имот съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване в случаите, когато то се намира върху държавна или общинска собственост.

(3) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 19 ЗУО и реда за събирането и управлението на отпадъците от ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска собственост, в случай че собствениците им не изпълнят задълженията си по ал. 1 и 2, както и в случаите, когато МПС не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежния ред от компетентните органи.

(4) Собствениците на ИУМПС ги предават на площадки за временно съхраняване или в центрове за разкомплектуване.

(5) До предаването на ИУМПС на площадките за временно съхраняване или в центровете за разкомплектуване собствениците на ИУМПС могат да ги съхраняват в имоти – частна собственост, като са длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци от тях.

(6) В случаите по ал. 5 се забранява разкомплектуването на ИУМПС.

Чл. 12. (1) Собственикът на ИУМПС не заплаща такси и разноски за приемането му на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване.

(2) В случаите, когато ИУМПС не съдържа основни компоненти или съдържа отпадъци, които са били добавени към него, собствениците заплащат разноски за приемането му на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване.

(3) В случаите, когато ИУМПС е прието на площадка за временно съхраняване, размерът на заплатените разноски по ал. 2 се вписва в удостоверението за разкомплектуване по чл. 15 от оператора на площадката, като тези средства се дължат на оператора на центъра за разкомплектуване, където ИУМПС е прието.

Чл. 13. Забранява се:

1. предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата;

2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение по чл. 9 .

Чл. 15. (1) Операторът на центъра за разкомплектуване или операторът на площадка за временно съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектуването му.

(2) Удостоверението по ал. 1 служи като доказателство съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях и съдържа:

1. име, адрес и идентификационен номер по БУЛСТАТ на лицето, издаващо удостоверението;

2. наименование на компетентния орган, издал разрешението по чл. 9 , номер и дата на издаване;

3. номер и дата на издаване на удостоверението;

4. вид, клас, марка и модел на МПС, регистрационен или идентификационен номер на МПС;

5. трите имена, ЕГН, адрес и подпис на собственика на ИУМПС по чл. 12 ;

6. сумата, заплатена в случаите по чл. 12, ал. 2 .

(3) Образецът на удостоверението по ал. 1 се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.

(4) Удостоверението по ал. 1 за приемане на ИУМПС на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване е условие за прекратяване на регистрацията.

(5) Собственикът на ИУМПС не заплаща за издаването на удостоверението по ал. 1.

(6) Собственикът на ИУМПС представя пред органите на Министерството на вътрешните работи – сектор КАТ – Пътна полиция, копие от удостоверението по ал. 1 в срок 14 дни от приемането на ИУМПС на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване.

Back To Top