skip to Main Content
Oперативна програма „Регионално развитие” посредством схема BG161PO001/1.2-01/2011 финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ в 36 града: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Продължителността на проекта е три години (2012 – 2015 г.). Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.

РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ от 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция (разходи за строително-монтажни работи; изготвяне на технически/работни проекти; оценка на съответствието; авторски и строителен надзор; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи).

Собственици на самостоятелни обекти, в които се упражнява стопанска дейност, заплащат 100% от разходите в съответствие с притежавания дял от общите части. Oт oперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 25% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 • подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
 • топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви и др.);
 • основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на собствениците на самостоятелни обекти и смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 • изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;
 • ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на сградата/блок-секцията;
 • ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в сградата/блок секцията;
 • инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в общите части на сградата/блок-секцията;
 • газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;
 • съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата/блок-секцията в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА СГРАДИТЕ

Териториален обхват – 36 градски центрове.
Обособеност – сградата/блок-секцията трябва да отговаря едновременно на следните определения:

 • многофамилна жилищна сграда – сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа.
 • сграда/блок-секция – строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи и има самостоятелно обособен генератор на топлина/студ или няма генератор на топлина/студ. Сграда/блок-секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.

Възраст – проектирането на сградата да е започнало преди 26 април 1999 г.
Състояние на носещата конструкция – сградата да е конструктивно устойчива (установява се след извършване на техническото обследване).

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Брошура

За информация:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. Св. Св. Кирил и Методий 17-19, 1202 София
Тел: 02 9405 415 02 9405 417
Електронна поща: eeproject@mrrb.government.bg

 

Актуална информация за проект „Енергийно обновяване на българските домове“ може да намерите на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство www.mrrb.government.bg, секция „Обновяване на жилища“

Фонд за жилищно обновяване

Целта на Фонда за жилищно обновяване е да подпомогне гражданите да подобрят качеството си на живот чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност. Средствата във фонда са предназначени за отпускане на заеми и гаранции по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“. Те са генерирани от два източника – 9 527 284,78 лева, предоставени по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., и 1 000 000,00 лева под формата на съфинансиране от Корпоративна търговска банка АД (КТБ АД).

Крайни ползватели на средствата от Фонд за жилищно обновяване са:

 • Сдружения на собствениците и
 • Собственици на самостоятелни обекти с жилищно предназначение.

Повече информация можете да намерите на следния линк:http://fund.corpbank.bg/

На 2 юли 2012 г., стартира кандидатстването по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, реализиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.
За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри.
Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.
Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост, и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.

За информация:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. Св. Св. Кирил и Методий 17-19, 1202 София
Тел: 02 9405 415 02 9405 417
Електронна поща: eeproject@mrrb.government.bg

Актуална информация за проект „Енергийно обновяване на българските домове“ може да намерите на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство www.mrrb.government.bg, секция „Обновяване на жилища“

Всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 14:00 ч. в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще се провеждат информационни срещи с бенефициенти относно проект „Енергийно обновяване на българските домове”.

Срещите ще протичат под формата на дискусия с представители на дирекция „Жилищна политика”, като целта е да се разяснят актуалните въпроси и стъпки във връзка с предстоящото кандидатстване от страна на собствениците за обновяване за енергийна ефективност на сгради. За да участвате в информационна среща е необходимо да заявка за участие и да я изпратите на електронна поща: eeproject@mrrb.government.bg.

Подаване на Заявление за интерес и подкрепа

изтегли

Одобрение/неодобрение на  Заявлението

Оглед на сградата

Изготвяне на индикативен бюджет на сградата и

разпределение на разходите на всеки собственик

Създаване на Сдружение на собствениците*

Осигуряване на сумата от 500лв. за всеки апартамент по

Сметка на МРРБ**

Подаване за Заявление за финансова помощ и изпълнение на

обновяване за енергийна ефективност

изтегли

Одобрение/неодобрение на Заявлението

При одобрение сключване на споразумение между

Сдружението на собствениците и МРРБ

 

 

* Сдружението на собствениците следва да бъде учредено и регистрирано в процеса на подготовка за кандидатстване за финансова помощ и преди подаване на Заявлението за финансова помощ.

** Тази сума се изразходва като част от дължимото от Сдружението на собствениците съфинансиране, а в случай на неизпълнение на задълженията по Споразумението – се удържа за покриване на извършените разходи по сграда/блок секцията.

 

Стъпки на обновяването

 

Осигуряване на 30% от дължимата сума

Обследване на конструкцията и технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Сградата се нуждае от конструктивно укрепване

 

 1. Собствениците могат да поемат разходите за конструктивните мерки, извършва се обследване за енергийна ефективност.
 2. Собствениците не могат да поемат разходите за конструктивните мерки – получават обследването и технически паспорт и им се възстановяват 500лв.
Сградата не се нуждае от конструктивно укрепване

 

1. Извършва се обследване за енергийна ефективност

Изготвяне на технически проект, одобрение на проекта

и издаване на разрешение за строеж

Осигуряване на остатъка от дължимата сума, от която се

приспадат внесените 500лв. на апартамент

Извършване на строително-монтажни работи, авторски и

строителен надзор

 

За повече информация може да посетите сайта на Министерството на Регионалното развитие и благоустройствоwww.mrrb.government.bg

Back To Top