skip to Main Content
На 27.06.2013 г. Столичният общински съвет прие с 52 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ окончателния проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София.

 

За повече информация относно Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. София посетете:www.sofiaxxi.eu

 

На 07 май 2013г. от 17.30 часа в Аула Максима на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия на бул. „Христо Смирненски“ № 1 ще се проведе широко обществено обсъждане на ИПГВР на гр. София.

Допълнителна информация във връзка с ИПГВР и предложените проекти в зоните за въздействие може да намерите тук.

На 30.01.2013г. от 18.00ч. в сградата на 140 СОУ „Иван Богоров” се проведе среща с представители на етажната собственост от район „Връбница”, районната администрация и Обединение „София XXI”, разработващи Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София.  На събранието присъстваха г-н Младен Младенов – кмет на район „Връбница”, инж. Димитър Димитров – зам. кмет на район „Връбница”, инж. Красимир Карагутев – главен инженер на район „Връбница”, проф. д-р. арх. Веселина Троева – ръководител на проекта, арх. Яни Вълканов – ключов експерт градско развитие, арх. Иво Пантелеев – обществени центрове и публични пространства, урб. Теодора Солакова – минерални води, графично оформление, координация по проекта.

Целта на срещата беше да бъде представен пред гражданите Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. София – проект по Оперативна програма „Регионално развитие”.

От екипа на Обединение „София XXI” разясниха целите, начина и средствата за постигането им по проекта. ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проект, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони на въздействие.

Дискусии се провеждат в кварталите, които са определени за жилищни зони за въздействие – там приоритетно за града ще бъдат насочени средства и усилия за подобряване състоянието на жилищната среда – сгради, инфраструктура и околни пространства. По своята същност ИПГВР обединява разнородни участници като допринася за реализацията на визията и стратегията за развитие на град София до 2020г. В проекта е включен 7-годишен планов период и е възприет принципа на концентрация. Проектът предоставя възможности за публично-частни партньорства и участие на гражданите в процеса на разработването на плана.

След проведената дискусия, в която гражданите взеха активно участие, представителите на Обединение „София XXI” раздадоха анкетни карти.

 

Вие също имате шанса чрез попълването на анкета, реално да вземете участие в решаването на конкретни въпроси, касаещи вашата жилищна среда: http://ipgvr-sofia.squarespace.com/questionare/

Изследването е анонимно, като резултатите от него ще бъдат използвани само в обобщен вид.

За повече информация относно разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. София посетете: www.sofiaxxi.eu

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.София се разработва от Обединение „София XXI” ДЗЗД с водещ партньор НЦТР. Другите две фирми в обединението са Урбитат ЕООД и Инфрапроект Консулт ЕООД.

ИПГВР навлезе в трети етап на разработване. Един от основните акценти е идентифицирането на проекти и проектни идеи в зоните за въздействие, които ще се реализират в рамките на следващия програмен период. В момента тече набирането на такива проекти. Можете да изпратите своето предложение на office@ncrdhp.bg чрез попълването на показания формуляр или да попълните анкетата на Обединение „София XXI” ДЗЗД.

За повече информация може да посетите сайта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град София:  www.sofiaxxi.eu

Столична община изпълнява проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София 2014-2020г.” по Оперативна програма „Регионално развитие”, който се съфинансира от Европейския съюз. ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие. Основната му задача е да обедини всички проекти и програми за обновяване, така че да се подобрят обликът на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост, социалната активност и като цяло да се повиши стандартът на живот. Интегрираният план допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града до 2020г.

Обединение „СОФИЯ XXI” ДЗЗД беше избрано за изпълнител на проекта след открита процедура по ЗОП. Водещ партньор в „София XXI“ е Националният център за териториално развитие, чийто председател е проф. д-р арх. Веселина Троева.

Същността на плана е да се определят три зони на въздействие в град София. Зоните на въздействие са три вида:

–      Зони с преобладаващ социален характер – градски територии с преобладаващи жилищни функции, с концентрация на социално-икономически проблеми и лошо състояние на техническата инфраструктура, сградния фонд и жилищната среда като цяло;

–      Зони с потенциал за икономическо развитие – градски територии с преобладаващото предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически дейности;

–      Зони за въздействие с публични функции с висока обществена значимост– централни градски части, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради – недвижими културни ценности.

 

Работата по определянето на зоните преминава през няколко етапа – определяне на структурните единици; определяне на потенциални територии за градско възстановяване и развитие и тестване по формалните критерии за допустимост; определяне на зони за приоритетна намеса, тествани по група критерии, свързани с мащаба на очаквания ефект от обновяването на локално и общоградско ниво, обществената значимост на очакваните резултати, възможностите за концентрация на ресурси и очаквания синергичен ефект; определяне на зоните за въздействие след ранжиране и систематизиране на резултатите в интегрална оценка; обобщаване на резултатите от обществените обсъждания и анкетните проучвания.
Изискванията за устойчиво градско развитие са заложени в същността на интегрираните планове, чрез които ще се реализират проекти, насочени към физическото обновяване на средата, икономическото съживяване и социалното приобщаване. Оттук произлиза и изискването интегрираният план да не обхваща само проекти за „козметична“ намеса – благоустрояване, озеленяване и обзавеждане на пространствата, а да даде възможност за реализирането на проекти, разкриващи нови работни места, променящи социалния статус на хората, които ще бъдат повлияни от плана. Проектите, които ще бъдат реализирани в зоните за въздействие, ще трябва да бъдат устойчиви във времето, за да могат да оказват положително въздействие и върху съседните територии, към които впоследствие също да бъдат привлечени инвестиции.
В началото на юни първите резултати от работата по ИПГВР – София, бяха докладвани пред представители на Столичния общински съвет, заместник-кметове на СО, председатели и членове на постоянни комисии. В края на юни бяха проведени срещи на екипа, разработващ ИПГВР – София, с всички 24 районни администрации на територията на столицата.

Завършена е работата по експертния избор на зони за въздействие на град София и е приета с Решение № 479 от 20.09.2012г. на СОС.  Зоните за въздействие в гр.София са следните:

  • Зони за въздействие с преобладаващ социален характер – два броя:
    Основна / Северозапад; Запад / –  Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Лев Толстой, Триъгълника, Модерно предградие, Красна поляна, Разсадника, Западен парк, Илинден, Гевгелийски, Света Троица, Фондови жилища, Захарна фабрика, Факултета;

Допълнителна / Североизток / –  Хаджи Димитър, Суха река, Васил Левски, Левски В, Левски Г, Христо Ботев.

  • Зони за въздействие с потенциал за икономическо развитие  – два броя:

Основна / Изток / – НПЗ Искър, СПЗ Слатина, м. Къро, м. БАН 4-и км, 7-и – 11-и км.;

Допълнителна / Север / – НПЗ Илиенци, НПЗ Военна рампа, Задгаров район.

  • Зони за въздействие с публични функции с висока обществена значимост – два броя:

Основна / Център / – ЦГЧ заедно с Южен парк и Борисовата градина.

Допълнителна / Студентски град/.

За да се гарантира успешната реализация на обновяващите операции в зоните за въздействие, като приоритетни за реализацията на ИПГВР се определиха и 4 линейни обекта от общоградско значение, а именно:

Бул. „Източна тангента“
Бул. „Западна тангента“
Бул.“Тодор Каблешков“;
III-ти метродиаметър.

 

С ИПГВР се очаква да се реализират важни инфраструктурни проекти от общоградско значение, които ще позволят нормално функциониране на комуникационно-транспортната система, за да се почувства цялостният ефект от завършените проекти. Очаква се също да се реши отдавна отлаганият проблем с небалансираната структура на града, маркиран във всички стратегически документи, чрез преодоляване на различията в качеството на жизнената среда между северните и южните територии и отчасти между западните и източните райони. От реализираните проекти и комплексните интервенции за подобряване на физическата и бизнес среда би следвало да се повиши конкурентоспособността на съществуващите предприятия и да се подобри инвестиционната атрактивност на град София за привличане на нови производства. Разкритото, социализирано и валоризирано културно наследство на града, интегрирано в цялостна система от публични пространства и съчетано с добре планирана стратегия за градски туризъм и маркетинг, ще постави София на световната туристическа карта.Това ще обогати гамата от проекти за сгради и комплекси, от които градът и неговите жители от всички възрасти и социални групи имат много по-голяма потребност – на културата и изкуствата, на развлеченията и спорта, на знанието и съвременните технологии. Те ще станат част от една по-печеливша стратегия за развитието на столичния град.

 

За повече информация може да посетите сайта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град София:  www.sofiaxxi.eu

Back To Top