skip to Main Content

Информация

За първоначално картотекиране на граждани за настаняване в общинско жилище са необходими следните документи:

  • Заявление-формуляр;
  • Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община /подписана от всички пълнолетни членове на семейството или домакинството в присъствието на длъжностно лице от районната администрация или заверена от нотариус/;
  • Удостоверение от Адресна служба на СДВР за адресна регистрация през последните 10 години за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
  • Удостоверение от Данъчна служба за декларирани имоти по местораждане и местоживеене за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
  • Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти по местораждане и местоживеене за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
  • Служебни бележки за годишните доходи от трудово правоотношение за предходната година за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
  • Основание за обитаване на жилището, нотариално заверен договор за наем или копие от документ за собственост;
  • Удостоверение за група инвалидност, ако има такова.

Картотекирането на гражданите се извършва по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление  и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.

След подаване на заявлението за картотекиране, придружено от всички необходими документи, последното се разглежда в 2-месечен срок от Комисия,определена от кмета на район „Връбница”, която определя съответната група и точки и включва картотеката в жилищната картотека на район „Връбница” или се произнася с отказ, в случаите, в които не са спазени необходимите изисквания.

Картотеката се актуализира ежегодно през м.декември чрез подаване на декларация.

При подаване на заявлението се заплаща такса от 20,00 лева – в касата, находяща се в ст. 104, ет. 1.

Необходимите формуляри и консултиране на гражданите по всички, въпроси свързани с подане на заявления за картотекиране се осъществява във фронт-офиса на отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд”, стая 104, ет. 1. Приемно време – вторник от 13.00 ч. до 17. 00ч. и сряда от 08.30 ч. до 12.30 ч.

Back To Top