skip to Main Content

Информация за дейностите по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“, извършени през месец Май 2017г.

Информация за дейностите

по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот

на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район

„Връбница“, извършени през месец Май 2017г.

През месец май 2017г. Столична община – Район „Връбница“  продължи да изпълнява дейностите по Проекта, съгласно условията на Договор № BG05M9OP001-2.002-0216-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Целта на проекта  е подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция на възрастните хора  и хората с увреждания и подобряване на качеството на живот.

По проекта се предоставя интегрирана почасова услуга за хората с ограничения или невъзможност за самообслужване и за хората с увреждания, като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна здравно-социална грижа.

Ежемесечно по график освен рутинните дейности, извършвани от асистентите и домашните помощници, потребителите се посещават от медицински специалист за осигуряване на здравни грижи и проследяване на здравословното им състояние и от рехабилитатор. През месец май – здравният асистент е оказал услугата на 22 потребители. Рехабилитаторът е обслужил 6 потребители рамките на 22 сеанса.

Продължава предоставянето на услугата „Специализиран транспорт за хора с увреждания“ по предварителна заявка.

Двама психолози извършват  дейности за психологическа подкрепа на потребителите  и на лицата, оказващи им грижи в дома.

SAM_4855
SAM_4861
Back To Top