skip to Main Content

Информация за дейностите по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“, извършени през месец Юни 2017г.

През месец юни 2017г. Столична община – Район „Връбница“  продължи да изпълнява дейностите по Проекта, съгласно условията на Договор № BG05M9OP001-2.002-0216-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

С реализирането на проектните дейности на потребителите от целевите групи е създадена реалната възможност да преодолеят затрудненията си в ежедневието си, като им се оказва помощ при: почистване на обитаваните от тях помещения, пране; помощ при приготвяне на храна; пазаруване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост; придружаване до личен лекар или здравно заведение, придружаване при разходка; помощ при приемане на медикаменти, заплащане на различни сметки, данъци и такси със средства на потребителя; психологическа мотивация и консултиране, рехабилитационни, медицински услуги и др. Услугите се предоставят по предварително изготвени с участието на потребителите планове.

Извършва се мониторинг на качеството на предоставяните услуги чрез посещения в домовете на потребителите.

На 27.06.2017г. в залата на СО район „Връбница“ се проведе и поредната супервизия. На нея  предоставящи услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ споделиха своя опит, размениха подкрепящи идеи в предоставянето на услугите. Коментираха се добри практики.

SAM_5760
SAM_5759
Back To Top