skip to Main Content

Съобщение 10.01.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и хора над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта обявява 1 /едно/ свободно място за потребител на социална услуга, която ще се оказва от класиран и одобрен кандидат, нает като домашен помощник.

Заявленията на кандидатите ще се приемат в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО.

От екипа на проекта

Back To Top