skip to Main Content

Съобщение 19.05.2017

Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора над 65 години в район „Връбница”, към момента – 19.05.2017г.  обявява 1/едно/  свободно место за потребител и  за  предоставящ социалната  услуга „Личен асистент“  по проекта.

Back To Top