skip to Main Content

Топъл обяд

И през 2023г. на територията на район „Връбница”  – СО ще се  предоставя безплатен топъл обяд по домовете на 150 души социално слаби лица.

Нуждаещите се  ще получават всеки работен ден – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

През целия програмен период потребителите ще получават и съпътстваща подкрепа.

Средствата се отпускат по Оперативна програма „Храни и основно материално подпомагане“ на ЕС. Целта е да бъдат подпомогнати най-уязвимите хора, които живеят в бедност, нямат близки или не получават подкрепа от близките си.

Потребителите се определят съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“. Желаещите могат да подадат документи за включване в списъка за „Топъл обяд“ на място в район „Връбница“ – СО“, ж.к. „Надежда -3“, бул. „Хан Кубрат“бл.328, вх.Б  или да ги изтеглят от файловете по-долу.

Заявление – декларация

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация

Механизъм за лична помощ

СЪОБЩЕНИЕ

Район „Връбница“ започва прием на документи за включване в Механизма за лична помощ.

Документите се приемат в сградата на районната администрация – гр.София, бул. „Хан Кубрат“, бл.328, вх.Б, стая 104, ет.1 – Фронт офис

от понеделник до петък

от 8,30 часа до 12,30 часа и от 13,00 часа до 16,30 часа

На място  могат да се получат и документите за участие в Механизма за личната помощ.

Документите може да изтеглите и от сайта на Район „Връбница“ –www.vrabnitsa.bg

За допълнителна информация:

02/ 495 77 15; 02/ 495 77 55; 02/ 495 77 57 и 02 / 495 77 44

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА:

До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

 • лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена  работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ:

 1. Заявление по образец;
 2. Направление за ползване на механизма лична помощ с определения брой часове издадено от ДСП – Връбница;
 3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка).

ВНИМАНИЕ!!!

В Заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:

 • добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
 • до 380 лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД ( в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

ВНИМАНИЕ!!!

В случай, че заявителят не даде съгласие за превеждане на месечната помощ по чл.103 от КСО или чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД, заявлението не се разглежда.

В заявлението всеки кандидат-ползвател на лична помощ  може да посочи избрано от него лице за асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, Район „Връбница“ може да посочи такъв.

Образец на Заявление – декларация за включване в Механизма за лична помощ – ТУК

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ:

Асистент може да бъде всяко дееспособно лице, което не е:

 • поставено под запрещение;
 • осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатът за асистент подава:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка)
 3. Автобиография – CV;
 4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

ПРОЦЕДУРА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АСИСТЕНТ

След разглеждане на документите на лицето, подало заявление, доставчикът на лична помощ – Район „Връбница“, ще организира и проведе събеседване с всеки един кандидат. Одобрените ще бъдат вписани в Списък на кандидатите за асистенти.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на същите. За всички ползватели, подали документи до месец август 2019г., предоставянето на личната помощ започва от 1 септември, а за всички последващи – от първо число на следващия месец.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД:

Часовата ставка за положен труд по механизма за лична помощ се определя въз основа на:

 1. Коефициент 1,0 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за 2019 година (коефициент 1,2 за 2020 г.);
 2. Социално осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание;
 3. Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
  Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец.

По новия механизъм  първите асистенти ще бъдат назначени от 1-ви септември.

Образец на Заявление – декларация за кандидатстване на асистент по реда на Закона  за личната помощ –    ТУК и ТУК

Back To Top