skip to Main Content

За Ваше улеснение по-голямата част от административните услуги се извършват в изнесените фронт-офиси на различните отдели на първия етаж на районната администрация. Във фронт-офисите можете да получите и допълнителна информация по интересуващите Ви теми.

Офис Телефон
Деловодство 02 / 4957741
Гражданско състояние и ЕСГРАОН 02 / 4957740
Устройство на територията 02 / 4957772
Управление на общинската собственост и жилищния фонд 02 / 4957753
Регистрация и контрол на търговската дейност 02 / 4957753
Каса 02 / 4957746
Начини за плащане на извършваните административни услуги в СО район "Връбница"

БАНКОВА СМЕТКА В „ОБЩИНСКА БАНКА“АД, КЛОН „ЛЮЛИН“:

IBAN: BG90SOMB91303119102801
BIC: SOMBBGSF

ePay
На място в КАСА на СО район „Връбница“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Данък сгради,такса смет и данък превозни средства се превеждат в Дирекция „Местни данъци и такси“ – офис „Надежда – Връбница“
Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси : http://www.nap.bg/page?id=48
При попълване на платежните документи е необходимо да се впише пълното име на административната услуга по – горе.
Към заявлението за административна услуга е необходимо да се приложи копие от платежните документи.

Плащане
Back To Top