skip to Main Content
Начини за плащане на извършваните административни услуги в СО район "Връбница"

БАНКОВА СМЕТКА В „ОБЩИНСКА БАНКА“АД, КЛОН „ЛЮЛИН“:

IBAN: BG90SOMB91303119102801
BIC: SOMBBGSF

ePay
На място в КАСА на СО район „Връбница“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Данък сгради,такса смет и данък превозни средства се превеждат в Дирекция „Местни данъци и такси“ – офис „Надежда – Връбница“
Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси : http://www.nap.bg/page?id=48
При попълване на платежните документи е необходимо да се впише пълното име на административната услуга по – горе.
Към заявлението за административна услуга е необходимо да се приложи копие от платежните документи.

Плащане

Извършват се от служителите в отдел “Финансови материални и човешки ресурси”

Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 30,00 лева.

Изпълнител: служител от отдел „ФМЧР”


Наименование на услугата: УП-образец 2

Необходими документи: Заявление, трудова книжка.

Нормативно основание: КТ.

Срок за изпълнение: 30 ден.

Цена на услугата: безплатна.

Изпълнител: отдел “ФМЧР” – касиер


Наименование на услугата: УП-образец 3

Необходими документи: Заявление, трудова книжка.

Нормативно основание: КТ.

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата: безплатна.

Изпълнител: гл. експерт “Човешки ресурси”.


Back To Top