skip to Main Content

Компенсации на разходите, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца от тримесечна до тригодишна възраст

Информираме Ви, че с Постановление № 206 от 23.10.2023 г. е приета Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Наредбата е публикувана на 27.10.2023 г. в бр. 90 на „Държавен вестник“ и влезе в сила от деня на обнародването й.

В чл. 7, ал. 2 са регламентирани нови срокове за подаване на заявленията за изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато децата не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места:

 • до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
 • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
 • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
 • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
 • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
 • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

Съгласно § 2., ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби заявленията и исканията за компенсации за месеците юли, август и септември 2023 г. се подават в срок до 10 работни дни от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“, а за месец октомври 2023 г. – в срок до 10 ноември 2023 година.

В тази връзка, до 10.11.2023 година (включително) родителите на деца до 3 годишна възраст (по ПМС 206) ще могат да подават искания за компенсация за м. септември и м. октомври.

Заявления и искания по ПМС 206 за м. юли и август 2023 г. ще се подават на гише, на хартия, тъй като са за изминалата учебна 2022/2023 година.

Уточняваме, че съгласно чл. 6, т. 4 от новата наредба при сключени договори с физически лица се изисква представяне на декларация, удостоверяваща спазването на изискването по чл. 4, ал. 4 за физическото лице, страна по договора (декларация, че лицата са сключили договор/договори за отглеждане, възпитание и обучение на не повече от три деца). Декларацията се предоставя еднократно – към първото заявление или искане.

За децата в градинска възраст (по ПМС 76) подаването на искания за периода 15.09. – 31.10.2023 г. ще е възможно до 06.11.2023 (включително), тъй като 05.11.2023 е неделя.

Постановление № 231 от 1 август 2022 г.

КОМПЕНСАЦИИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА ОТ ТРИМЕСЕЧНА ДО ТРИГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Считано от 01.09.2022 г. съгласно условията и реда на Постановление № 231 на Министерски съвет от 01.08.2022 г. (обн. в ДВ.бр. 62 от 05.08.2022 г.) родители на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които поради липса на места не са приети в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, могат да кандидатстват за компенсирането на разходи, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.

Условия за кандидатстване:

Документите се приемат за деца от тримесечна до тригодишна възраст, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. Детето в кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред определен от съответната община и не е приетопоради липса на свободни места;

2. Детето не е записано в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина;

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;

4. Родители не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи на деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;

5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст.

Необходими документи:

1. Заявление по образец – изтеглете ТУК;

2. Искане по образец – изтеглете ТУК.

3. Декларация – изтеглете ТУК.

Документите се подават в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране, а именно:
– за месец септември – от 01.10. до 05.10.2022 г.
– за месец октомври – от 01.11. до 05.11.2022 г,
– за месец ноември – от 01.12. до 05.12.2022 г. и
– за месец декември – от 01.01. до 05.01.2023 г.

Документите за кандидатстващите от район „Връбница“ се подават в районната администрация на адрес: ж.к. „Надежда-3“, бул. Хан Кубрат“бл.328,вх.Б.
Общината извършва проверка за наличието на условията по чл. 3 към датата на подаване на заявлението и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получават компенсиране на разходите.

Към искането се прилагат следните документи в зависимост от вида на сключените договори:
1. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частната детска ясла или частната детска градина с яслени групи:
а) Договор, сключен между родителя и частната детска ясла или частна детска градина с яслена група (прилага се само при първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени);
б) платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
с) Удостоверение от банка за банкова сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

2. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредбата, сключени с физически лица:
а) договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;
б) отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
в) копие от документи, удостоверяващи изискванията към физическото лице, което е страна по договора – диплома за придобита професионална квалификаци „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
с) документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
г) удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

КОМПЕНСАЦИИ НА РАЗХОДИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА ОТ ТРИГОДИШНА ВЪЗРАСТ ДО ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В ПЪРВИ КЛАС, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА

Районна администрация „Връбница“ продължава и през учебната 2022-2023 година да приема заявления за компенсация на родители на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях – в изпълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76 от 5.03.2021 г., обн., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г.

Родители на деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях, които едновременно отговарят на следните условия:

1. Детето да е навършило 3 години преди учебната година, за която кандидатства.

2. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.

3. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.

4. Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.

5. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

6. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.

7. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

Разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на всяко дете поотделно, като сумата ще бъде не по-голяма от средната месечна издръжка от държавния бюджет на дете в предучилищното образование, която, съгласно заповед № РД09-2657/24.03.2022 г. на Министъра на образованието и науката, за периода 01 април 2022 г. – 31 декември 2022 г. е определена компенсация в размер на 372 лв.

Размерът на компенсацията за допустимите разходи ще се определя за всеки месец поотделно на базата на действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с надлежни документи.

Разходите, които подлежат на компенсиране по реда на чл. 4, ал. 2 от НАРЕДБАТА и трябва да бъдат удостоверени с надлежни документи са:

1. Разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище при условието на чл. 3, ал. 1, т. 5.

2. Разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца.

3. Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица.

4. Разходи за отглеждане на детето в размер 20 на сто от разходите по т. 3.

1. Всички родители, отговарящи на изискванията и желаещи да се възползват от компенсацията през учебната 2022-2023 година подават ЗАЯВЛЕНИЕ по образец в следните срокове:

– до 05 ноември 2022 г. – за получаване на компенсация за цялата учебна 2022-2023 година:

– до 5-о число на месеците от декември 2021 г. до юли 2022 г. – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението;
– месец октомври – за периода 01.07. – 14.09.2022 г.

Списък с документи, които се подават при кандидатстване за компенсация:

– ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – изтегли ТУК:

– Договор за отглеждане и обучение – сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел (подава се първия път и след това само при промяна в обстоятелствата).

– Декларация за родителско съгласие за дете по образец – изтегли ТУК

– ИСКАНЕ по образец –изтегли ТУК.

В ИСКАНЕТО родителят декларира следните обстоятелства:

 • Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Наредбата – че не получава подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който ще получава средства, по реда на тази наредба, за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на детето му.
 • Съгласно чл. 3, ал. 8 от Наредбата – че при промяна на горепосочените обстоятелства писмено ще уведоми кмета на Район „Връбница“ в 7-дневен срок от настъпването й.

2. Пакети от документите, които родителите подават през два месеца заедно с горното ИСКАНЕ, в зависимост от вида на сключените договори:

1. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБАТА, сключени с частна детска градина или частно училище:

a) Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище (подава се първия път и след това само при промяна в обстоятелствата).

b) Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

c) Удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

2. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБАТА, сключени с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел:

a) Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел (подава се първия път и след това само при промяна в обстоятелствата).

b) Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

c) Удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

!!! Детето трябва да е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна, общинска или частна детска градина или училище.

3. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБАТА, сключени с физически лица:

a) Договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението (подава се първия път и след това само при промяна в обстоятелствата).

b) Предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца.

c) Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 4, ал. 3 от НАРЕДБАТА за физическото лице, страна по договора, а именно, че предметът на договора е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група.

d) Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физическите лица, страна по договора за заемане на длъжността учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище, определени в т. 1 от приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 на министъра на образованието и науката от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2020 г.).

e) Платежно нареждане или разходен касов ордер, удостоверяващ изплатено възнаграждение по сключения договор за съответния месец.

f) Удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

g) Копие от договор за създаване на дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) – само в случаите, когато договорът за обучение с физическото лице – обучител е сключен за дружество по чл. 357 от ЗЗД на родители, обединили своята дейност за отглеждане и обучение на своите деца.

3. Само одобрените за компенсация родители подават отново ИСКАНЕТО по образец за изплащане на компенсации през учебната 2021-2022 година, заедно с приложен към него пакета от документи, описани по-горе, удостоверяващи извършените разходи, ДО ПЕТО ЧИСЛО НА СЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИТЕ:

 • януари 2022 г. (за периода от 01 ноември до 31 декември 2021 г.),
 • март 2022 г., (за периода от 01 януари до 28 февруари 2022 г.),
 • май 2022 г. (за периода от 01 март до 30 април 2022 г.),
 • юли 2022 г. (за периода от 01 май до 30 юни 2022 г.),
 • октомври 2022 г. (за периода от 1 юли до 14 септември 2022 г.).
Родителят/настойникът или нотариално упълномощено от него лице подава документите за кандидатстване в деловодството на Районна администрация „Връбница“, на адрес: гр. София, п. к. 1309, ж. к. „Надежда-3”, бул. „Хан Кубрат” бл.328, вх. Б.
След проверка на документите, подадени от родителите и определяне на размера на компенсацията за допустимите разходи за всеки месец поотделно, общините предоставят на Министерството на образованието и науката информация за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите – до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите.

Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерски съвет, по предложение на Министъра на образованието и науката.

Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане и възпитание на децата ще се превеждат на предоставената от родителите банкова сметкана в срок до 15 работни дни от влизането в сила на горепосочения акт на Министерски съвет.

Със заповед на Кмета, когато:

1. През учебната година настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 6 от Наредбата.

2. През учебната година родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детската градина или училището, в които детето е кандидатствало, или на друго равностойно място по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Наредбата.

Размерът на компенсацията за месеца, в който изплащането й е прекратено, се определя пропорционално на броя на дните до прекратяването.

На територията на Район „Връбница“  детските градини (ДГ) са общо шест, от които четири  с  яслени групи. Обхванатите деца са около 955, а за тях се грижат 151 човека, от които 70 педагози. Всичките шест директорки са с висше образование.

dg-5

ДГ № 5 „Надежда“ е открита на 25.12.1980 г.През 1993 година й е дадено името „Надежда“. Капацитетът е за 250 деца, разпределени  в десет възрастови групи.За тях се грижат квалифицирани специалисти и помощен персонал. Педагогическият екип работи за насърчаване на детската активност и индивидуален подход към всяко дете. Допълнително се предлага обучение по английски език и танци.
Адрес: Връбница-1, бл.510, вх.Б и В,Обеля-2, бл.204 – вх.Б,бл.207 – вх.В , БЛ.214 – вх.Г и бл. 221- вх.Г
Обеля-1, бл.102, вх. А , Г
Връбница-2, бл.621, вх.А
Телефони: 934 66 10

Интернет страница: https://5dg.eu/

dg-138

ДГ № 138 „Приятели“ – създадена след закриване на ЦДГ 27 и 184 и закриване на детска ясла № 43. Капацитетът й е над 200 деца в 8 групи, в т.ч. една яслена. За децата се грижи квалифициран персонал.Мотото на детската градина е: „Заедно за децата“.

Състои се от две сгради-съвременни и функционални, отговарящи на европейските изисквания.Разполага с голям двор с разнообразна растителност и обособени площадки за всяка възрастова група.

Детската градина предлага занимания по футбол, народни и модерни танци, английски език и ателиета по интереси. С децата работят психолог и логопед.

Интернет страница:dg138.info

dg-42

ДГ № 42 – “Чайка” – открита на 03.04.1979 г. Капацитетът й е  около 220 деца в 8 групи, в т.ч. 2 яслени. За тях се грижат  17 учители, 5 медицински сестри и 7 помощник-възпитателя.Мотото на детската градина е: „С нас децата се чустват щастливи и обичани“.

Градината разполага със съвременна материална база- физкултурен салон плувен басейн и музикален салон.Предлага занимания по плуване, аеробика и футбол. Тук са израснали националните състезатели по плуване и художествена гимнастика – Даринка Додова, Валери Душков, Добромир Димитров.

Адрес : Връбница-1, до бл.502 и 520
Телефон: 02/ 938 81 61

Интернет страница: https://www.dg42.eu/home/

dg-82

ДГ № 82 “Джани Родари” функционира от 02.02.1987 г., а официалното му откриване е на 15.09.1987г. С Решение №26, Протокол 11 от 20.06.1996г. се именува с името „Джани Родари“. Капацитетът й е около 270 деца, разпределени   в 1 яслена и 9 градински групи.

Разполага с плувен басейн, физкултурен и музикален салон, двор с обособени за всяка група детски площадки.

Предлага допълнителни педагогически услуги – плуване, танци, английски език и футбол.

Адрес: Обеля-2, ул.“Дико Илиев“№7
Телефон: 02/ 934 38 81

Интернет страница: https://dg-82.com/

dg-176

ДГ № 176 „Зорница“ е открита със Заповед № РД – 09 – 304 / 7.05.2012г. на Кмета на Столична община. Обслужва двете села – Волуяк и Мрамор и обединява детските градини в тях. Капацитетът на детската градина е около двеста деца, разпределени в 6 градински и една яслена група.

Разполага с физкултурен салон и детски площадки.Педагогическият колектив работи за физическото, духовното, нравственото и социално развитие на децата, приобщаването към българските традиции и ценности.

Предлага допълнително обучение по английски език, народни танци, футбол и изобразително изкуство.

Aдрес: с.Мрамор, ул. „Любен Каравелов“, № 16

Tелeфон. 02 / 998 23 72

dg-198

ДГ № 198 „Косе-Босе“ е открита със Заповед № СОА16 – РД09 – 1104 / 16.08.2016г. на Кмета на Столична община. В нея децата  са

разпределени в 6 групи, включително и ясла.Капацитетът на детската градина е 150 деца, разпределени в четири градински и две яслени групи.За децата се грижи амбициозен, квалифициран и отговорен екип.Материалната база отговаря на изискванията за здравословно и безопасно отглеждане, възпитание и обучение на децата.Предлага изучаване на немски език, включен в учебната програма.

Адрес: ул.“Войводино“№4,

Телефон:0876731518

Интернет страница:https://dg198-kosebose.com/

Back To Top