skip to Main Content

Приложение №1 към Решение №182 по Протокол №31/08.04.2021г.

Училища в Района

0
Основни училища
0
Средни училища
0
Специално училище
0
Национално училище

Общински училища

0
Ученици
0
Преподаватели

61 ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”

В училището се обучават 400 ученика. Има 17 класни стаи и 6 кабинета. Учениците са разделени в 19 паралелки. В него работят 39 души персонал, в т.ч. 30 педагози. Празникът на училището е на 11 май.- ден на Св.Седмочисленици.

Адрес: бул.Ломско шосе, 186
Телефон: 02/ 934 5489

www.ou-61.org

61-ou
62-ou

62 ОУ “Христо Ботев”

Училището е основано през пролетта на 1880 г. В момента в него има 11 класни стаи, една работилница и физкултурен салон. Обучават се 242 ученика в 13 паралелки. Училищният персонал е 27 души, в т.ч. 20 педагози. Празникът на училището е на втори юни – денят на Ботев. Като традиция за първия учебен ден е прието първокласниците да засаждат по една брезичка в училищния двор.

Адрес: кв.Обеля, ул.1-ва, № 26
Телефон: 02/ 938 26 86

https://62ou.com/

70 ОУ “Св.Климент Охридски”

Училището е открито на 10.12.1942 г . Сега в училището се учат около 237 деца в 11 паралелки, които се обучават от 17 педагози. Интересно е, че в двора на училището са били засадени 300 корена рози и 100 корена канадска топола. Празникът на училището е на 25 ноември.

Адрес: ул.Адам Мицкевич, 10
Телефон: 02/ 27 74 92

http://www.70ou.com/

70-ou
72-ou

74 СОУ “Гоце Делчев”

Училището е открито на 15.09.1986 г. Обучението се води в 35 класни стаи и 8 кабинета. Има два физкултурни салона, четири работилници и актова зала. Към училището функционират лекарски, стоматологичен и логопедичен кабинети. За учениците работят 97 учители. От 2002г. училището разполага с тенис-корт с две полета и настилка от шамот, изграден от Училищното настоятелство. Има извънкласнит дейности по приложни изкуства, традиции и обичаи, приказен свят, компютърен клуб, народни танци и две вокални групи, хор, спортни групи по футбол, тенис и бойни изкуства. Празникът на училището е на 4 май.

Адрес: Връбница-1
Телефон:  02/ 934 66 17, 02/  934 66 14

https://www.74su.org/

140 СУ “Иван Богоров”

Училището е открито на 01.09.1986 г. Към настоящия момент броят на паралелките е 50 от 1013 ученика, общата численост на персонала е 102 човека, сред които 84 педагози и 18 човека помощен персонал. В средния курс учениците могат да избират химико-биологичен, природо-математически, хореографски профил на обучение и изкуства. Празникът на училището е на 7 януари – Ивановден.

Адрес: Обеля-2, п.к.1326
Телефон: 02/ 934 42 75

https://140su.com/

140-su
146-ou

146 ОУ “Св.Патриарх Евтимий”

Училището е в с.Волуяк е открито през 1964 г. В момента се обучават 9 паралелки от 168 ученика. Персоналът е 18 човека, от които 13 педагози.  Между бившите ученици на училището има златни медалисти от събора в Копривщица и В.Търново.  Празникът на училището е на 20 януари.

Адрес: с. Волуяк
Телефон: 02/ 998 90 40

175 ОУ “Васил Левски”

Училището е основано през 1881г. Днес училището разполага със 7 класни стаи, 1 компютърен кабинет и стая, пригодена за физкултурен салон. Учениците са 208 на брой. Разпределени са в 11 паралелки, от които 7 в начален и 4 в прогимназиален етап. Персоналът, който ги обслужва се състои от 21 човека, в т.ч. 16 педагози. Патронният празник на училището е на 19 февруари.

Адрес: с.Мрамор, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“№1

Телефон: 02 / 998 20 84

175-ou
udnz
udnz-2

УДНЗ - Училище за деца с нарушено зрение

СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл” е открито на 11.11.1963 г. В него се учат 210 деца в 21 паралелки. В училището работят 108 души, от които 77 педагози. Има психолог и логопед. В училището работят като педагози и възпитатели 15 човека с нарушено зрение, някои от които – бивши негови възпитаници.

В училището се обучават слепи деца, които напълно са загубили зрението си или са признати от медицинските органи за практически слепи, слабовиждащи деца с интелектуална недостатъчност и други нарушения в психомоторната сфера. По своя характер училището е интернат. Работи по програмата на масовото училище, като за компенсация на влошеното си зрение учениците изучават в специални кабинети с добра материална база допълнителни предмети: зрително подпомагане, ориентиране и мобилност, полезни умения и машинопис. От 1992 г. в УДНЗ се обучават и интегрирани ученици – деца с различни зрителни нарушения, които иначе се обучават в масовото училище.
Ден на училището е 22 март – денят на пролетта и надеждата. Като празници се честват Международният ден на инвалида – 3 декември, и Денят на белия бастун – 15 октомври.

Адрес: бул.Ломско шосе, 177
Телефон: +359 2 898 1264

https://suunz.org/

НГДЕК - Националната гимназия за древни езици и култура “Константин-Кирил Философ”

Кирил Философ” е открита на 10.10.1977 г. от Министерството на културата. Научно-методически е интегрирана със СУ “Св.Климент Охридски”. Има статут на Национален класически лицей към Университета. НГДЕК е специализирано училище, което дава фундаментални хуманитарни знания, задълбочена езикова подготовка и балансирано обучение по общообразователните дисциплини. Учениците и учителите се подбират с конкурс. Всяка година се приемат 80 ученика чрез два изпита – писмен по български език и литература и устен по история и обща култура.
Курсът на обучение е 5-годишен.

Първата степен (фундаменталната – VІІІ – Х клас) полага основите на хуманитарното обучение и общообразователната подготовка. Втората степен (лицейната – ХІ – ХІІ клас) осигурява целенасочена подготовка между средното и висшето образование чрез обучение в профилите: българистика, история, класически езици (грецистика и латинистика, съответно с новогръцки и италиански), западни езици с превод (немски, френски или английски), природни науки, философия. Профилираното обучение се осъществява от университетски преподаватели и изявени учители от гимназията. То е 6 часа и приключва със защита на дипломна работа. Дипломна работа, защитена с Отличен пред университетска комисия се признава за кандидатстудентски изпит по съответната специалност.

Творческият дух на учениците и учителите се осъществява чрез издаване на учебници, на списанията “Любословие” и “Хуманитас”, олимпиади, учебни практики в чуждестранни училища, тематични конференции, старинен театър, хорове на момчетата и на момичетата, участие в Цицероновия конкурс в Арпино (Италия).
Патронен празник на гимназията е 11 май.

Адрес: 1360, кв.Модерно предградие, ул.Баба, 16
Телефон: +359 2 827 7358

https://ngdek.com/

ngdek
ngdek-2
ngdek-3
Back To Top