skip to Main Content
Начини за плащане на извършваните административни услуги в СО район "Връбница"

БАНКОВА СМЕТКА В „ОБЩИНСКА БАНКА“АД, КЛОН „ЛЮЛИН“:

IBAN: BG90SOMB91303119102801
BIC: SOMBBGSF

ePay
На място в КАСА на СО район „Връбница“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Данък сгради,такса смет и данък превозни средства се превеждат в Дирекция „Местни данъци и такси“ – офис „Надежда – Връбница“
Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси : http://www.nap.bg/page?id=48
При попълване на платежните документи е необходимо да се впише пълното име на административната услуга по – горе.
Към заявлението за административна услуга е необходимо да се приложи копие от платежните документи.

Плащане

Извършват се от служителите в отдел „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ“

Наименование на услугата: Продажба на общински жилища, ателиета и гаражи на настанени в тях по административен ред

Необходими документи:

  • Заявление-формуляр
  • Оригинал на настанителната заповед;
  • Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община /подписана от всички пълнолетни членове на семейството или домакинството в присъствието на длъжностно лице от районната администрация или заверена от нотариус;
  • Удостоверение от Адресна служба на СДВР за адресна регистрация през последните 10 години за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
  • Удостоверение от Данъчна служба за декларирани имоти по местораждане и местоживене всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
  • Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти по местораждане и местоживене за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
  • Служебни бележки за годишните доходи от трудово правоотношение за предходната година за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/.

Нормативно основание: ЗОС, НРУУРОЖТСО, Решение на СОС.

Срок за изпълнение: 3 месеца след протоколно решение на СОС.

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: комисия по чл. 40 НРУУРОЖТСО.


Наименование на услугата: Изпращане окомплектовани искания за ликвидиране съсобственост между общината и ФЛ и ЮЛ в СО

Необходими документи: Заявление, с приложени – документ за собственост, удостоверение за наследници (при необходимост), скица от Служба по геодезия, картография и кадастър –София (СГКК), комбинирана скица за пълна или частична идентичност, документ за платена такса.

Нормативно основание: чл. 36 от ЗОС, чл. 55 от НОС (Наредба за общинската собственост)

Срок за изпълнение: 1 месец

Цена на услугата: 30 лв. без ДДС (т. 26 от Приложение №11 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО)

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Изпращане окомплектовани искания за закупуване на общински имот в СО, на основание ОПС.

Необходими документи: Заявление, с приложени – документ за собственост, удостоверение за наследници (при необходимост), скица на сграда от Служба по геодезия, картография и кадастър – София (СГКК), комбинирана скица за пълна или частична идентичност, документи за законност на сграда – разрешение за строеж/позволителен билет и копие от архитектурен проект, документ за платена такса.

Нормативно основание: чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 46 от НОС.

Срок за изпълнение: 1 месец

Цена на услугата: 30 лв. без ДДС (т. 26 от Приложение №11 от НОАМТЦУПСО)

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Изпращане окомплектовани искания за учредяване право на надстрояване и пристрояване върху общински имот в СО

Необходими документи: Заявление , с приложени – документ за собственост, удостоверение за наследници (при необходимост), скица на сграда от Служба по геодезия, картография и кадастър – София (СГКК), комбинирана скица за пълна или частична идентичност, документи за законност на сграда – разрешение за строеж/позволителен билет и копие от архитектурен проект, документ за платена такса.

Нормативно основание: чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 46 от НОС.

Срок за изпълнение: 1 месец

Цена на услугата: 30 лв. без ДДС (т. 25 от Приложение №11 от НОАМТЦУПСО)

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Издаване на копие от акт за общинска собственост и други документи от архива на отдел „ОСЖН“

Необходими документи: Заявление , документ за платена такса.

Нормативно основание: ЗОС, НОС

Срок за изпълнение: 7 дни/ 3 дни/ 1ден.

Цена на услугата: обикновена – 7,50 лв./7 дни; бърза – 11,25 лв./3 дни; експресна – 15 лв./1 ден, (т. 17 от Приложение №5 от НОАМТЦУПСО)

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за отписване на общински имот от актовите книги за общинска собственост

Необходими документи: Заявление , заповед за деактуване, документ за самоличност или пълномощно, документ за платена такса.

Нормативно основание: чл. 62, ал. 4 от ЗОС, чл. 30, т. 6 от НОС, ЗВСОНИ.

Срок за изпълнение: обикновена – 7 дни/ бърза – 3 дни/ експресна – 1ден.

Цена на услугата: 15,00 лева./22,50 лв./30 лв. без ДДС. (т. 25 от Приложение №5 от НОАМТЦУПСО)

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот.

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост, декларация, че документът за собственост е последен, скица от СГКК, документ за платена такса.

Нормативно основание: чл. 62, ал. 4 от ЗОС, чл. 30, т. 7 от НОС.

Срок за изпълнение: обикновена – 7 дни/ бърза – 3 дни/ експресна – 1ден.

Цена на услугата: 15,00 лева./22,50 лв./30 лв. без ДДС (т. 7 от Приложение №11 от НОАМТЦУПСО)

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Заверяване на окомплектована молба-декларация по обстоятелствена проверка

Необходими документи: 5 броя заявление-формуляр, заверени в ДП, удостоверение от поземлена комисия и други документи, скица/ схема от СГКК, комбинирана скица за пълна или частична идентичност (при необходимост), документ за платена такса.

Нормативно основание: ЗОС, ЗС, чл. 587, ал. 2 от ГПК

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата: 20.00 лева. (т. 15 от Приложение № 5 от НОАМТЦУПСО)

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Отписване на имоти от актовите книги на районната администрация

Необходими документи: Заявление , документ удостоверяващ правото на собственост/ решение на съда, актуална скица, удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност.

Нормативно основание: чл. 64, ал. 1 от ЗОС, чл. 33, ал. 1 от НОС

Срок за изпълнение: 1 месец.

Цена на услугата: безплатно.

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Изготвяне на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти/наличие или липса на реституционни претенции, предявени пред районната администрация

Необходими документи: Заявление бланка 5, документ за собственост, актуална скица, удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност, документ за платена такса.

Нормативно основание: чл. 62, ал. 4 от ЗОС, чл. 30, т. 7 от НОС.

Срок за изпълнение: 7 дни (при необходимост от допълнителни проверки и проучване – до 1 месец). обикновена – 7 дни/ бърза – 3 дни/ експресна – 1ден.

Цена на услугата: 20,00 лв./30,00 лв./40,00 лв. без ДДС. (т. 26 от Приложение № 5 от НОАМТЦУПСО)

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи: Заявление, документ за платена такса.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 30,00 лв. без ДДС.

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Писмено консултиране на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица

Необходими документи: Заявление, документ за платена такса.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 50,00 лв. без ДДС. (т. 21 от Приложение № 11 от НОАМТЦУПСО)

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Издаване на служебни бележки и удостоверения

Необходими документи: Писмено заявление ,с приложени – документ за собственост, удостоверение за наследници (при необходимост), скица от СГКК, комбинирана скица за пълна или частична идентичност, документ за платена такса.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 14 дни;

Цена на услугата: 15,00 лв. без ДДС. (т. 22 от Приложение № 11 от НОАМТЦУПСО)

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: За процедура по първоначално картотекиране за настаняване в общинско жилище

Необходими документи:

Заявление-формуляр ;

Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община /подписана от всички пълнолетни членове на семейството или домакинството в присъствието на длъжностно лице от районната администрация или заверена от нотариус;

Удостоверение от Адресна служба на СДВР за адресна регистрация през последните 10 години за всички пълнолетни члентове на семейството /домакинството/;

Удостоверение от Данъчна служба за декларирани имоти по местораждане и местоживене всички пълнолетни члентове на семейството /домакинството/;

Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти по местораждане и местоживене за всички пълнолетни члентове на семейството /домакинството/;

Служебни бележки за годишните доходи от трудово правоотношение за предходната гоидна за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;

Основание за обитаване на жилището, нотариално заверен договор за наем или копие от документ за собственост;

Удостоверение за група инвалидност, ако има такова.

Нормативно основание: ЗОС, НРПУРОИ.

Срок за изпълнение: 2 месеца.

Цена на услугата: 20,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Издаване на настанителна заповед

Необходими документи: Валидна картотека, решение на жилищната комисия

Нормативно основание: ЗОС, НОС.

Срок за изпълнение: 7 дни.

Цена на услугата: 10 лева.

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Сключване на наемен договор за общински апартамент, след издаване на настанителна заповед

Необходими документи: Решение на жилищната комисия.

Нормативно основание: ЗОС, НОС.

Цена на услугата: безплатна.

Срок за изпълнение: 7 дни.

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Отговори на жалби, сигнали и предложения

Необходими документи: Заявление.

Нормативно основание: ЗАОФЮЛ.

Цена на услугата: безплатна.

Срок на изпълнение: до 1 месец

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Изготвяне на пазарна цена на единични апартаменти – едностайни и двустайни

Необходими документи: Решение на СОС, заповед на кмета на района за покупко-продажба на апартамент.

Нормативно основание: ЗОС, НРУУРОЖТСО.

Цена на услугата: 50 лв. без ДДС. (т. 17 от Приложение № 11 от НОАМТЦУПСО)

Срок на изпълнение: до 1 месец

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Изготвяне на пазарна цена на единични апартаменти – тристайни, четиристайни и др.

Необходими документи: Решение на СОС, заповед на кмета на района за покупко-продажба на апартамент.

Нормативно основание: ЗОС, НРУУРОЖТСО.

Цена на услугата: 75 лв. без ДДС. (т. 17 от Приложение № 11 от НОАМТЦУПСО)

Срок на изпълнение: до 1 месец

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Копие на документ формат А4 /едностранно/

Необходими документи: Заявление , други документи в съответствие с конкретното искане.

Цена на услугата: 0,09 лв. /дължи се ДДС/.

Срок на изпълнение: до 7 дни

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Копие на документ формат А4 /двустранно/

Необходими документи: Заявление , други документи в съответствие с конкретното искане.

Цена на услугата: 0,15 лв. /дължи се ДДС/.

Срок на изпълнение: до 7 дни

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Разпечатка на документ формат А4

Необходими документи: Заявление , други документи в съответствие с конкретното искане.

Цена на услугата: 0,12 лв. /дължи се ДДС/.

Срок на изпълнение: до 7 дни

Изпълнител: отдел „ОСЖН“.


Наименование на услугата: Извършване на устна справка за административни актове на Столичния общински съвет

Цена на услугата: 1,50 лв. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел” УОСЖФ”.

Back To Top