skip to Main Content
Начини за плащане на извършваните административни услуги в СО район "Връбница"

БАНКОВА СМЕТКА В „ОБЩИНСКА БАНКА“АД, КЛОН „ЛЮЛИН“:

IBAN: BG90SOMB91303119102801
BIC: SOMBBGSF

ePay
На място в КАСА на СО район „Връбница“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Данък сгради,такса смет и данък превозни средства се превеждат в Дирекция „Местни данъци и такси“ – офис „Надежда – Връбница“
Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси : http://www.nap.bg/page?id=48
При попълване на платежните документи е необходимо да се впише пълното име на административната услуга по – горе.
Към заявлението за административна услуга е необходимо да се приложи копие от платежните документи.

Плащане

Правни услуги

Извършват се от служителите в отдел “Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност” 

 

  1. 1. Наименование на услугата: Учредяване настойничество или попечителство

Необходими документи: Заявление; Акт за раждане на лицето; Акт за смърт на родител/ите; съдебно решение; Декларация по СКДекларация – съгласие за обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679; Копие от документ за самоличност със заверка „Вярно с оригинала“ – на поставения под ограничено или пълно запрещение; Копие от лична карта със заверка „Вярно с оригинала“ – на настойника, зам. настойника и членовете на настойническия съвет/на попечителя и зам. попечителя; Декларация от настойника/попечителя

Нормативно основание: чл.153, ал.1 и ал.2 от СК; чл.173, ал.1 и ал.2 от СК

Срок за изпълнение: 30 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел “ПОКТДС”


2. Наименование на услугата: Удостоверение за настойничество или попечителство

Необходими документи: заявление-образецДекларация по СКДекларация от настойника/попечителяДекларация – съгласие за обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679; Копие от документ за самоличност със заверка „Вярно с оригинала“ – на поставения под ограничено или пълно запрещение; Копие от документ за самоличност със заверка „Вярно с оригинала“ – на настойника, зам. настойника и членовете на настойническия съвет/на попечителя и зам. попечителя; Отчет/обяснение от настойника/попечителя при повторно издаване

Нормативно основание: чл. 171, ал. 1 и ал. 2 от СК

Срок за изпълнение: 7 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел “ПОКТДС”


3.  Наименование на услугата: Отговори по жалби, сигнали и предложения

Необходими документи: Съгласно преписката.

Нормативно основание: АПК

Срок за изпълнение: 14 – дневен срок за отговор на жалби и двумесечен срок за отговор на предложения и сигнали

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел “ ПОКТДС”


4. Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни

Цена на услугата: 30,00 лева

Изпълнител: Длъжностно лице от РА


5.  Наименование на услугата: Изплащане от държавата на присъдена издръжка

Необходими документи: Констативен протокол от съдия – изпълнител, ведно с приложенията към него

Нормативно основание: Семеен кодекс

Срок за изпълнение: Първо число на месеца следващ постъпването на констативния протокол

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел “ПОКТДС”


6. Наименование на услугата: Изготвяне на решения, с които се признава чуждестранно съдебно решение по КМЧП

Необходими документи: Заявление; Влязло в сила чуждестранно съдебно решение или друг акт, представен в оригинал, както и в превод на български език, който е удостоверен с печат и подпис на преводач – нотариално заверен; Нотариално заверена декларация по чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП; Документ за самоличност

Нормативно основание: КМЧП

Срок за изпълнение: 30 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел “ПОКТДС”


Back To Top