skip to Main Content
Начини за плащане на извършваните административни услуги в СО район "Връбница"

БАНКОВА СМЕТКА В „ОБЩИНСКА БАНКА“АД, КЛОН „ЛЮЛИН“:

IBAN: BG90SOMB91303119102801
BIC: SOMBBGSF

ePay
На място в КАСА на СО район „Връбница“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Данък сгради,такса смет и данък превозни средства се превеждат в Дирекция „Местни данъци и такси“ – офис „Надежда – Връбница“
Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси : http://www.nap.bg/page?id=48
При попълване на платежните документи е необходимо да се впише пълното име на административната услуга по – горе.
Към заявлението за административна услуга е необходимо да се приложи копие от платежните документи.

Плащане

Извършват се от служителите в отдел “ Инфраструктура, благоустройство и екология”

Наименование на услугата: Становище за изпълнено озеленяване на обект

Необходими документи: Заявление.

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”.


Извършват се от служителите в отдел “ Инфраструктура, благоустройство и екология”

Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 30,00 лева./дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”.


Наименование на услугата: Съгласуване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура .

Необходими документи: Заявление образец 1, документ за собственост, скица, 3 копия от инвест.проекти, съгласувани със “Софийска вода” АД, “Електроразпределение – Столично” ЕАД, “Топлофикация София” ЕАД, “Улично осветление” ЕАД, СКГТ “Градски транспорт” ЕАД, когато е в близост до транспортно трасе на МГТ, СТТС, САБ, СРИОКОЗ, Дирекция “Зелена система” към СО, копие от действащия ПРЗ, писма от съответните експлоатационни дружества относно извършване на реконструкция на инженерната инфраструктура. Оценка за съответствие на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.4 и ал.6 от ЗУТ.

Нормативно основание: чл. 143 и чл.144 от ЗУТ .

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата – – 0,3 % от стойността на обекта  за издаване на разрешение за строеж за линейни инфраструктурни обекти

– 18,00 лева такса за съгласуване на съоръжения към инженерна инфраструктура – трафопост, абонатна сдтанция, котелно, пречиствателни съоръжения, шкафове и др.

–  по 0,10 лв. на л. м., но не по- малко от 5 лв. такса за съгласуване на улични проводи / водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабел, тел. кабел, осветление /.

Изпълнител: Гл. инженер.


Наименование на услугатаИздаване на разрешение за строеж на газова инсталация.

Необходими документи: Писмено заявление образец 2, съгласие за присъединяване, копие от документ за собственост, скица,  съгласуван проект – 3бр.

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата: -100,00 лева за  разрешение за строеж  за сградни газови инсталации в

жилищни, обществени офис- сгради и др.

–  200,00 лв. за разрешение за строеж за газови сградни и вътрешни

инсталации в промишлени /производствени /сгради.

– 15лв. + ДДС- такса за съгласуване

Изпълнител: Гл. инженер.


Наименование на услугата: Технически услуги за издаване констативен

протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти.

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО, решение на СОС.

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 40,00 лева. ./дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”.


Наименование на услугата: Технически услуги за определяне на строителна линия и ниво на строеж /Протоколи 2 и 2а/

Необходими документи: Писмено заявление, разрешение за строеж, технически паспорт и 4 екземпляра попълнени протоколи

Нормативно основание: ЗУТ, ЗМДТ, НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: до 10 дни;

Цена на услугата: 10,00 лева.

Изпълнител: Гл. инженер.


Наименование на услугата: Издаване удостоверение за  идентичност на административен адрес

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост, удостоверение за наследници – при необходимост.

Нормативно основание: ЗУТ, решение на СОС.

Срок за изпълнение:    обикновена – 7 дни.

Цена на услугата: 3,50 лева.

Бърза – 3 дни

Цена на услугата: 5.25лв.

Експресна – 1 ден.

Цена на услугата: 7,00 лева.

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”.


Наименование на услугата:Регистрация на домашни любимци (кучета,котки)

Необходими документи: Копие от ветеринарномедицински паспорт на домашното животно; попълнена декларация по чл. 117 от Закона за местни данъци и такси.

Адрес на подаване на документите: Отдел „Местни данъци и такси“, ул. „Траен мир“ № 1 /бивш кръгъл магазин/

Нормативно основание: решение на СОС.

Срок за изпълнение: 5 работни  дни.

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”.


Наименование на услугата: Регистрация на пчелни семейства

Необходими документи: Заявление-свободен текст с приложени: протокол за извършени профилактични прегледи, ветеринарно-медицински дневник; скица на имота с отбелязано местоположение на кошерите;

Нормативно основание: решение на СОС.

Срок за изпълнение: 5 работни дни.

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”.


Наименование на услугата: Издаване на разрешение за кастрене, премахване или преместване на

дървесна растителност.

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата за имоти частна собственост: 30,00 лева /дължи се ДДС/.

Цена на услугата за имоти общинска собственост: безплатно.

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”.


Наименование на услугата: Оценка на дървесна и храстова растителност.

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата:     до 5 бр. дървета  –  30,00    лева.

до 10 бр. дървета –  50,00    лева.

над 10 бр. дървета – 100,00   лева.

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”.


Наименование на услугата: Съгласуване или становища на трасета на техническата инфраструктура от 1000 до 5000 м.

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата: за физически лица – 50,00 лева.

за юридически лица – 70,00 лева.

./дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”., гл. инженер.


Наименование на услугата: Съгласуване или становища на трасета на

техническата инфраструктура над 5000 м.

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата: за физически лица  –    80,00 лева.

за юридически лица – 100,00 лева.

/дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”., гл. инженер.


Наименование на услугата: Предоставяне на площи в парковете и градинките за провеждане на мероприятия.

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата: за терени до 600 кв. м.:

–          до 4 часа –             600,00 лева;

–          от 4 до 24 часа – 1200,00 лева;

–          от 1 до 3 дни  –    3000,00 лева;

–          над 3 дни, но не повече от 7 дни – 7500,00 лева.

за терени над 600 кв. м.:

–          до 4 часа –            900,00 лева;

–          от 4 до 24 часа – 1800,00 лева;

–          от 1 до 3 дни –     4500,00 лева;

–          над 3 дни, но не повече от 7 дни – 11250,00 лева.

Изпълнител: отдел ОСКТ.


Наименование на услугата: Измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране.

Необходими документи: Писмено заявление

Нормативно основание: НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: в деня на транспортиране на дървесината.

Цена на услугата: 5,00лв. / плътен куб.м.

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”.


Наименование на услугата: Издаване на позволително за транспортиране на дървесината добита извън горския фонд.

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: в деня на транспортиране на дървесината.

Цена на услугата: 4,00лв.

Изпълнител: отдел „ИИБЕКС”.


Наименование на услугата: Издаване на други видове удостоверения по

гражданско състояние

Необходими документи: Документ за самоличност, заявление.

Нормативно основание: ЗГР.

Срок за изпълнение: : обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни, експресна – 2 дни.

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева.

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”.


Наименование на услугата: Издаване на преписи от документи по

гражданско състояние

Необходими документи: Документ за самоличност, заявление.

Нормативно основание: ЗГР.

Срок за изпълнение: : обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни, експресна – 2 дни.

Цена на услугата: 2,50; 3,75; 5,00 лева.

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”.


Наименование на услугата: Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство

Необходими документи: Молба за установяване на българско гражданство; снимки 2бр.; вносна бележка за платена такса; удостоверение за раждане;копие от документ за самоличност; копия от укази.

Нормативно основание: ЗБГ.

Срок за изпълнение: 14 дни.

Цена на услугата: 10 лева /дължи се ДДС/.

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”.


Наименование на услугата: Приемане и комплектоване на молба за брачен договор

Необходими документи:

Нормативно основание: СК.

Срок за изпълнение: 7 дни.

Цена на услугата: 20 лева/дължи се ДДС/.

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”.


Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище,

експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 30,00 лева/дължи се ДДС/.

Изпълнител: Длъжностно лице от РА.


Наименование на услугата: Копиране на документ и заверка на копие.

Необходими документи: Документ за самоличност, заявление.

Нормативно основание:.ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: 1 ден.

Цена на услугата: на страница формат А4

едностранно – 0,50 лева

двустранно – 1,00 лева

Изпълнител: служба „Деловодство”


Back To Top