skip to Main Content
Начини за плащане на извършваните административни услуги в СО район "Връбница"

БАНКОВА СМЕТКА В „ОБЩИНСКА БАНКА“АД, КЛОН „ЛЮЛИН“:

IBAN: BG90SOMB91303119102801
BIC: SOMBBGSF

ePay
На място в КАСА на СО район „Връбница“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Данък сгради,такса смет и данък превозни средства се превеждат в Дирекция „Местни данъци и такси“ – офис „Надежда – Връбница“
Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси : http://www.nap.bg/page?id=48
При попълване на платежните документи е необходимо да се впише пълното име на административната услуга по – горе.
Към заявлението за административна услуга е необходимо да се приложи копие от платежните документи.

Плащане

Услуги по гражданска регистрация и гражданско състояние

Извършват се от служителите в отдел „Административно и информационно обслужване и дигитализация”

Заявление за заверка на документите по гражданско състояние за чужбина

Заявление за многоезично извлечение от акт по гражданско състояние

Протокол за устно заявяване

Заявление за комплексна услуга


1. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи: Искане, документ за самоличност на наследника, документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2; чл.9 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Закон за наследството; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.1; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1, подточка 1.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


2. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи: Искане, документ за самоличност, бракоразводно решение /при необходимост/, документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т.4; чл.13 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;  Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.6; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1, подточка 1.5

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


3. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Необходими документи: Искане, документ за самоличност, документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т.4;  чл.14 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.6; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1 подточка 1.5.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


4. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Необходими документи: Искане, документ за самоличност, документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2; чл.15 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 7; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1, подточка 1.6

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


5. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи: Искане, документ за самоличност, документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца – чл.6; чл.16 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т. 12; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1, подточка 1.9.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


6. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за правно ограничение

Необходими документи:Исканедокумент за самоличност, документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1; чл.17 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване  (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) –  чл.25, ал.1, т.1; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1, подточка 1.9.2

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


7. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Необходими документи: Искане, документ за самоличност, документ за гр. състояние, документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1; чл.18 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;  Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.2; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1, подточка 1.2

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


8. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за вписване в регистър на населението

Необходими документи: Искане, актове по гр. състояние, уведомително писмо от МВР, Държавна агенция за бежанците, документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2; чл.19 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;  Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1, подточка 1.9.3

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


9. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Необходими документи: Искане, документ за самоличност, официален документ /преведен/, от който да са видни името, дата на раждане, пол и сем. положение на чуждия гражданин, писмено съгласие на чуждия гражданин за вписване на личните му данни в утвърденият документ,  док. за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 4; чл.20 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 6 и т. 11 и съгласно СК; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1, подточка 1.9.6

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


10. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански  брак в Република България

Необходими документиИскане, декларация по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения  въз основа на регистъра на населението;

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация  – чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 4; чл.21 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 6; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1, подточка 1.9.7

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


11. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Необходими документи: Заявление за постоянен адрес; документ за самоличност;  документ за собственост,  документи за ползване на имота за жилищни нужди, писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик чрез декларация по образецподадена лично или с нотариална заверка на подписа;   за адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа; за адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем; документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 92, ал. 2, 3, 5, 6 и 7, чл. 95 и 98 във връзка   чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1; Закона за местните данъци и такси чл.110,ал.1, т.8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.7

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 2,50 лева

Изпълнител: служба „ЕСГРАОН”


12. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Необходими документи: Искане, документ за самоличност, документ за собственост,  документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 92, ал. 2, 3, 5, 6 и 7, чл. 95 и 98 във връзка   чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1; Закона за местните данъци и такси чл.110,ал.1, т.8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.7

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 2,50 лева

Изпълнител: служба „ЕСГРАОН”


13. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Необходими документи: Искане, документ за самоличност,  документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 95, и чл. 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1;  Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.9.4

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 3,50 лева

Изпълнител: служба „ЕСГРАОН”


14. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Адресна карта за настоящ адрес или Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението / за потвърждаване на последен настоящ адрес/

Необходими документи: Адресна карта за настоящ адрес; документ за самоличност;  документ за собственост,  документи за ползване на имота за жилищни нужди, писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа;   за адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа; за адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем; документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 96 и 99 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т.1; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.7

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 2,50 лева

Изпълнител: служба „ЕСГРАОН”


15. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за настоящ адрес  при вече регистриран настоящ адрес

Необходими документи: Искане, документ за самоличност, документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 96 и 99 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т.1; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.7

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 2,50 лева

Изпълнител: служба „ЕСГРАОН”


16. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

Необходими документи: Искане, документ за самоличност,  документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 96 и 99 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т.1; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.9.5

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: 3,50 лева

Изпълнител: служба „ЕСГРАОН”


17. Наименование на услугата: Връчване на удостоверение за раждане – оригинал

Необходими документи: документ за самоличност на родител /връчва се срещу подпис/ или нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. второ

Срок на изпълнение:

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


18. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Необходими документи: Искане, документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице), документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето;  Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.4; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.4

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


19. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Необходими документи: документ за самоличност /връчва се срещу подпис/ или нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. второ

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


20. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Необходими документи Исканедокумент за самоличност на заявителя, нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице), документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.4; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.4

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


21. Наименование на услугата: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

Необходими документи: документ за самоличност на наследника /връчва се срещу подпис/

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: кметства Мрамор и Волуяк


22. Наименование на услугата: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Необходими документи: Искане, документ за самоличност на наследника, документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1,изр. трето;  Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.4; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


23. Наименование на услугата: Издаване многоезично извлечение от актове по гражданско състояние

Необходими документи: Заявлениедокумент за самоличност, нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице), документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето; Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976 г. във Виена – чл.1§ чл.8; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.4; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.4

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 5,00; 7,50; 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


24. Наименование на услугата: Издаване многоезично стандартно удостоверение по реда на Регламент (ЕС) 2016/1191 – акт за раждане, акт за граждански брак, акт за смърт, брачна дееспособност, семейно положение, местоживеене

Необходими документи:Исканедокумент за самоличност, нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице), документ за платена такса

Нормативно основание: Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите, чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз. НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.11

* Многоезичните стандартни удостоверения нямат самостоятелни правни действия, улесняват превода на оригиналния документ.

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: заплаща са такса, равна по размер на таксата, определена за издаване на основния документ, който придружава.

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


25. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Необходими документи: Исканедокумент за самоличност на наследника, документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 4 и чл. 24, ал. 1;

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.  3; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.3

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


26. Наименование на услугата: Издаване на други видове удостоверения по гражданско състояние

Необходими документи: Исканедокумент за самоличност

Нормативно основание: ЗГР, НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.9

Срок за изпълнение: : обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни, експресна – 1 дни.

Цена на услугата: 3,50; 5,25; 7,00 лева.

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”.


27. Наименование на услугата: Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи: Заявление и оригинален документ, документ за самоличност и документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал. 1, т.1; Правилник за легализациите, заверките и преводите  на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., допълнен ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г.) – чл. 3; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 11; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.8

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: : 5,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


28. Наименование на услугата: Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Необходими документи: Заявление, чуждестранен документ-заверен с превод и легализация /при необходимост/, апостил /при необходимост/

Нормативно основание: Закон за  гражданската регистрация – чл.72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1

Срок на изпълнение: Актовете по гражданско състояние се пресъставят от „Столичен дом за радостни обреди“

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


29. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ ГРАО

Необходими документи: Искане, акт за раждане, документ за самоличност

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация на МРРБ

Срок за изпълнение: 7 дни

Цена на услугата: безплатна


30. Наименование на услугата: Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г.

Необходими документи: – Искане на заверен препис от наследниците, документ за самоличност и документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 13; Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.2; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.10

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 2,50; 3,75; 5,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


31. Наименование на услугата: Издаване на заверен препис/фотокопие от личeн  регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Необходими документи: Искане на заверен препис/фотокопие, документ за самоличност и документ за платена такса

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.  чл. 102, ал. 1 т. 3; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 13; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.10

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 1 ден

Цена на услугата: 2,50; 3,75; 5,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


32. Наименование на услугата: Издаване на преписи/фотокопия от документи по гражданско състояние

Необходими документи: Искане, документ за самоличност, документ за платена такса

Нормативно основание: ЗГР; НОАМТЦУПСО, приложение 5, т.1.10

Срок за изпълнение: обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни, експресна – 2 дни.

Цена на услугата: 2,50; 3,75; 5,00 лева.

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”.


33. Наименование на услугата: Промяна в актовете за гражданско състояние

Необходими документи: извършва се въз основа на съдебно решение или на решение на длъжностно лице по гражданско състояние и Заявление за вписване на промяната

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 74 и чл. 76; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


34. Наименование на услугата: Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние

Необходими документи: извършва се въз основа на съдебно решение и Заявление

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.76, ал. 1

Срок на изпълнение: веднага

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


35. Наименование на услугата: Възстановяване или промяна на име

Необходими документи: писмено Заявление по чл.19а от ЗГР на молителя с нотариална заверка на подписа му и Декларация по чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП, заверено копие от акт за раждане, док. за самоличност

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 19а

Срок на изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


36. Наименование на услугата: Образуване на преписка по установяване на самоличност

Необходими документи: Искане, акт за раждане, снимка – паспортен формат 1 бр.

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация- чл. 26, ал. 2

Срок за изпълнение: 30 дни

Цена на услугата: безплатна


37. Наименование на услугата: Приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен договор или изменението му

Необходими документи: Заявление от лицата, сключващи граждански брак, документи за самоличност /регистрация на брачен договор или изменението му/, док. за платена такса

Нормативно основание: Семеен кодекс – чл. 19, ал. 2 и 3; НОАМТЦУПСО, приложение 13, т.7

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни

Цена на услугата: 20,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


38. Наименование на услугата: Припознаване на дете

Необходими документи: декларация от родителите, док. за самоличност, удостоверение за раждане-оригинал на детето

Нормативно основание: Семеен кодекс – чл. 65

Срок на изпълнение: обикновена – 90 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


39. Наименование на услугата: Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство

Необходими документи: молба /искане/ за установяване на българско гражданство, 2 бр. снимки, док. за платена такса в МП, копие от удостоверение за раждане, копие от док. за самоличност, копия от укази, док. за платена такса

Нормативно основание: Наредба №1 на  министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал. 1; НОАМТЦУПСО, приложение 13, т.5

Срок на изпълнение: обикновена – 14 дни;

Цена на услугата: 10,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


40. Наименование на услугата: Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Необходими документи: Заявление по чл.118, ал.1 от КМЧП и Декларация по чл.117, т.3 и 4 от КМЧП, препис на чуждото решение, преведен и легализиран чуждестранен акт, нотариално заверена декларация, че са спазени условията на чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП, документ за платена такса

Нормативно основание: Граждански процесуален кодекс – чл. 621; Приложение 13, т.2 от НОАМТЦУПСО /отменена с решение 1592/13.03.2015г. АССГ по адм.  дело №9671/2012г./

Срок на изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност” и служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


41. Наименование на услугата: Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Необходими документи: писмено искане, док. за платена такса

Нормативно основание: Гражданско процесуален кодекс – чл.431, ал.3 и 4

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни;

Цена на услугата: 5,00 лева

Изпълнител: служба „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”


42. Наименование на услугата: Определяне на административен адрес

Необходими документи: Заявление, документ за собственост и актуална скица, документ за въведена в експлоатация

Нормативно основание: ЗУТ, ЗГР

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата: – безплатна

Изпълнител: комплексно


43. Наименование на услугата: Заверка на копие на документ от технически архив

Необходими документи: Заявление, копие от док. за собственост, док. за платена такса след заверката на копието/ята

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси – чл.107, т. 6; Закон за устройство на територията, НОАМТЦУПСО, приложение 4, т.6

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни;

Цена на услугата: 10 лв.

Изпълнител: служба „Архив”


44. Наименование на услугата: Незаверено копие на документ от технически архив формат А4

Необходими документи: Заявление, копие от док. за собственост, док. за платена такса след заверката на копието

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси – чл.107, т. 6; Закон за устройство на територията

Срок на изпълнение: обикновена – 7 дни

Цена на услугата: 2,50 лева

Изпълнител: служба „Архив”


45. Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗМДТ, Приложение 13, т.3 от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 30,00 лева.

Изпълнител: Длъжностно лице от РА.


46. Наименование на услугата: Копиране на документ и заверка на копие

Необходими документи: Документ за самоличност, Заявление, док. за платена такса

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: 1 ден.

Цена на услугата: на страница формат А4

едностранно – 0,50 лева

двустранно – 1,00 лева

Изпълнител: служба: служба „Деловодство” и „Архив“

Back To Top