skip to Main Content
Начини за плащане на извършваните административни услуги в СО район "Връбница"

БАНКОВА СМЕТКА В „ОБЩИНСКА БАНКА“АД, КЛОН „ЛЮЛИН“:

IBAN: BG90SOMB91303119102801
BIC: SOMBBGSF

ePay
На място в КАСА на СО район „Връбница“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Данък сгради,такса смет и данък превозни средства се превеждат в Дирекция „Местни данъци и такси“ – офис „Надежда – Връбница“
Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси : http://www.nap.bg/page?id=48
При попълване на платежните документи е необходимо да се впише пълното име на административната услуга по – горе.
Към заявлението за административна услуга е необходимо да се приложи копие от платежните документи.

Плащане

Извършват се от служителите в отдел “Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурността

Наименование на услугата: Издаване на разрешения за упражняване на дейност.

Необходими документи: заявление свободен текст, регистър

Цена на услугата:

– За заверка на регистри на фирми, притежаващи лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от цветни и черни метали  – 10,00 лева.

Изпълнител: отдел „ПОКТДС”;


Наименование на услугата: Издаване на разрешително за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито

Необходими документи: Заявление /Бланка заявление търговия на открито/, при ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА – актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенциа по вписванията; други документи, на които лицето извършващо търговската дейност се позовава; когато лицето е земеделски производител – копие от анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена за съответната година; регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година и други документи, на които лицето се позовава.

Нормативно основание: ЗМДТ, АПК, НУРИТДТСО.

Цена на услугата: на 1 кв. м. на ден – 1,25 лв., на 1 кв. м. на месец – 32,00 лева.

Срок на изпълнение: 15 дни

Изпълнител: отдел „ПОКТДС”.


Наименование на услугата: Издаване на разрешително за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект

Необходими документи: Заявление /Образец №3/, копие от заявлението за работно време и копие от схема указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстоянията от сгради и от регулационни имотни граници.Схемата се съгласува с Дирекция “Транспорт” на Столична община и се одобрява от главния архитект на района.

Нормативно основание: ЗМДТ, АПК, НУРИТДТСО.

Цена на услугата: на 1 кв. м. на ден – 1,25 лв., на 1 кв. м. на месец – 32,00 лева.

Срок на изпълнение: 15 дни

Изпълнител: отдел „ПОКТДС”.


Наименование на услугата: Издаване на разрешително за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито за разполагане на маси и столове за консумация

Необходими документи: Заявление /Образец №4/, копие от заявлението за работно време и копие от схема указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстоянията от сгради и от регулационни имотни граници.Схемата се съгласува с Дирекция “Транспорт” на Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДП и се одобрява от главния архитект на района.

Нормативно основание: ЗМДТ, АПК, НУРИТДТСО.

Цена на услугата: на 1 кв. м. на ден – 0,64 лв., на 1 кв. м. на месец – 16,32 лева.

Срок на изпълнение: 15 дни

Изпълнител: отдел „ПОКТДС”.


Наименование на услугата: Издаване на разрешително за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито за поставяне на подиуми

Необходими документи: Заявление /Образец №5/, копие от заявлението за работно време, становище от оторизиран орган и заверена схема от главния архитект на района.

Нормативно основание: ЗМДТ, АПК, НУРИТДТСО.

Цена на услугата: – в периода, когато върху подиума са разположени маси и столове: на 1 кв. м. на ден – 1,00 лв., на 1 кв. м. на месец – 25,60 лева.

– в периода, когато върху подиума не са разположени маси и столове: на 1 кв. м. на месец – 5 лв.

Срок на изпълнение: 15 дни

Изпълнител: отдел „ПОКТДС”.


Наименование на услугата: Издаване на разрешително за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници

Необходими документи: Заявление /Бланка заявление/, при ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА – съдебна регистрация, актуално състояние, удостоверение от данъчна служба, БУЛСТАТ.

Нормативно основание: ЗМДТ, АПК, НУРИТДТСО.

Цена на услугата: на 1 кв. м. на ден – 1,90 лева.

Срок на изпълнение: 3 дни .

Изпълнител: отдел „ПОКТДС”;


Наименование на услугата: Издаване на разрешително за ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, детски електромобили и други

Необходими документи: Заявление /Бланка заявление/, при ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА – съдебна регистрация, актуално състояние, удостоверение от данъчна служба, БУЛСТАТ.

Нормативно основание: ЗМДТ, АПК, НУРИТДТСО.

Цена на услугата: на 1 кв. м. на ден – 1,00 лева.

Срок на изпълнение: 7 дни

Изпълнител: отдел „ПОКТДС”;


Наименование на услугата: Издаване на разрешително за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали

Необходими документи: Заявление

Нормативно основание: ЗМДТ, НУРИТДТСО.

Цена на услугата: на 1 кв. м. на ден – 0,80 лева.

Срок на изпълнение: 3 дни

Изпълнител: отдел „ПОКТДС”.


Наименование на услугата:Вписване на заявление за работно време за извършване на търговска дейност в информационен масив търговски обекти

Необходими документи: Заявление /Образец №1 /, актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, удостоверение за регистрация, съгласно чл.12, ал.7 от Закона за храните – за обекти за търговия с хранителни стоки и заведения за хранене и развлечение, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство – за обеекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица, карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство – за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица, свидетелство за регистрация на касов апарат заверено в НАП, копие от паспорта на касовия апарат и др.

Нормативно основание: НУРИТДДТСО.

Цена на услугата: безплатна

Срок на изпълнение: 30 дни

Изпълнител:отдел „ПОКТДС”.


Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Необходими документи: Писмено заявление.

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 30,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: отдел „ПОКТДС”.


Back To Top