skip to Main Content
Начини за плащане на извършваните административни услуги в СО район "Връбница"

БАНКОВА СМЕТКА В „ОБЩИНСКА БАНКА“АД, КЛОН „ЛЮЛИН“:

IBAN: BG90SOMB91303119102801
BIC: SOMBBGSF

ePay
На място в КАСА на СО район „Връбница“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Данък сгради,такса смет и данък превозни средства се превеждат в Дирекция „Местни данъци и такси“ – офис „Надежда – Връбница“
Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси : http://www.nap.bg/page?id=48
При попълване на платежните документи е необходимо да се впише пълното име на административната услуга по – горе.
Към заявлението за административна услуга е необходимо да се приложи копие от платежните документи.

Плащане

Извършват се от служителите от отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“ и служителите по Контрол по строителството от отдел „ИИБЕКС“

Необходимите документи са описани в съответното заявление

1.Наименование на услугата: Издаване на виза за проектиране

Заявление

Нормативно основание: чл.140, ал.2, ал.3 от ЗУТ; Приложение №4, т.2 от  НОАМТЦУПСО; ЗУЗСО

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни.

Цена на услугата: 40,00 лева за виза по чл.140, ал.2

150,00 лева за виза по чл.140, ал.3


2.Наименование на услугата: Издаване на виза за проектиране и предоставяне на изходни данни

Заявление

Приложение №1 ВиК

Приложение №2 Електроснабдяване

Приложение №3 Газоснабдяване

Приложение №4 Топлоснабдяване

Нормативно основание: чл.140а от ЗУТ.


3.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по Устройство на територията и контрол по строителството

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ; Приложение №4, т.5 от  НОАМТЦУПСО; НПОРИДМЕРДТСО

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни.

Цена на услугата: 5,00 лева


4.Наименование на услугата: Процедура по допускане за изменение на план за регулация и/или застрояване на ПУП, разглеждан на РЕСУТ и издаване на заповед за допускане

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; Приложение №9, т.12 от  НОАМТЦУПСО;

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни.

Цена на услугата: 100,00 лева. /дължи се ДДС/.


5.Наименование на услугата: За издаване на разрешение по чл. 76, ал. 1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Заявление

Нормативно основание: НПОРИДМЕРДТСО и Приложение №9, т.5е от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата: 100,00 лв./ дължи се ДДС/.


6.Наименование на услугата: Процедура за одобряване на план за регулация и/или застрояване и издаване на заповед за одобряване

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: без срок.

Цена на услугата: –    Съгласно квадратурата на имота –  т.17, т.18, т.19 и т.20 от  Приложение №9 от НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

/ дължи се ДДС/.


7.Наименование на услугата: Процедура за одобряване на подробен устройствен план по чл.135а от ЗУТ

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: без срок.

Цена на услугата: –    Съгласно квадратурата на имота –  т.17, т.18, т.19 и т.20 от  Приложение №9 от НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

/ дължи се ДДС/.


8.Наименование на услугата: Процедура за одобряване на работен устройствен план

Искане

Нормативно основание: ЗУТ и Приложение №9, т.21 от НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: без срок

Цена на услугата: –    до 1 дка – 400,00 лева;

–         до 10 дка – 500,00 лева;

–         над 10 дка – 600,00 лева.

/дължи се ДДС/


9.Наименование на услугата: Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ и Приложение №9, т.22 от НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: 30 работни дни.

Цена на услугата: –    до 1 дка – 600,00 лева;

–          до 10 дка – 700,00 лева;

–          над 10 дка – 800,00 лева.

/дължи се ДДС/


10.Наименование на услугата: Удостоверения по реда на чл. 181 от ЗУТ

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ и Приложение №9, т.28 от НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: 30 работни дни.

Цена на услугата:

– за ІV-та категория:

–         за реконструкции, преработка, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от ІV категория за строежи с РЗП до 100 кв. м. – 250,00 лева;

–         за реконструкции, преработка, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от ІV категория за строежи с РЗП над 100 кв. м. – 250,00 лева + 0,50 лв. за всеки кв. м. над 100 кв. м.;

–  за вътрешни преустройства на сгради от І-ва до ІV-та категория, с които не се засяга конструкцията им –

250,00 лева.

– за V-та категория:

–    за жилищни и смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители – 500,00 лева;

–     за производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръжения към тях – 750,00 лева;

–    за строежите от допълващо застрояване, извън тези от VІ-та категория по чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ – 250,00 лева;

–  за реконструкции, прустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от V категория за строежи с РЗП до 100 кв. м. – 100,00 лева;

–  за реконструкции, прустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от V категория за строежи с РЗП над 100 кв. м. – 100,00 лева + 0,30 лв. за всеки кв. м. над 100 кв. м.;

–   за сградни отклонения на инжинерната инфраструктура към обекти V-та категория – 50,00 лв. на линеен метър, но не повече от 1000,00 лева.

/дължи се ДДС/.


11.Наименование на услугата: Регистрация на технически паспорт на строеж

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ и Наредба №5 за техническите паспорти на строежите; Приложение №9, т.28а от НОАМТЦУПСО;

Срок за изпълнение: обикновена – 7 дни;

Цена на услугата: 10,00 лева.


12.Наименование на услугата: Издаване разрешение за строеж

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата: Съгласно квадратурата на сградата

–  за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – по Приложение № 4, Таблица № 1 към НОАМТЦУПСО;

–   за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство – 25% от стойността по Таблица №1. – Приложение №4, т.7 тире №2


13.Наименование на услугата: Издаване разрешение за промяна на предназначението на сграда или самостоятелен обект в сграда без извършването на строителни и монтажни работи

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата: Съгласно квадратурата на сградата


14.Наименование на услугата: Уведомление за инвестиционно предложение за промяна на предназначението на сграда или самостоятелен обект в сграда без извършването на строителни и монтажни работи

Уведомление

Нормативно основание: ЗУТ

Цена на услугата: Безплатно


15.Наименование на услугата: Одобряване на проект – заснемане на изпълнен строеж за възстаноявяване на изгубен инвестиционен проект

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата: Съгласно квадратурата на сградата

–  за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – по Приложение № 4, Таблица № 1 към НОАМТЦУПСО;

–   за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство – 25% от стойността по Таблица №1. – Приложение №4, т.7 тире №2


16.Наименование на услугата: Заверка на преписи и копия от документи и планове

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ; Приложение №4, т.6 от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: 14 работни дни.

Цена на услугата: – заверено копие – 10,00 лева.;

– копие – 2,50 лева.;


17.Наименование на услугата: Одобряване на скица с указан начин на поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи

Заявление

Нормативно основание: чл.56, и чл. 57 от ЗУТ; НПОРИМДЕРДТСО и НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни.

Цена на услугата: 40,00 лева.


18.Наименование на услугата: Одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ; НПОРИМДЕРДТСО и НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни.

Цена на услугата: 25,00 лева.


19.Наименование на услугата: Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, реклами, фирмени надписи, фирмени тотеми по реда на чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ, НПОРИМДЕРДТСО и НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни;

Цена на услугата:

–   за преместваеми обекти с типов проект – 50,00 лв.;  – Приложение №4, т.8, тире №2

–  за преместваеми обекти с индивидуален проект – 8,00 лв./кв.м., но не по-малко от 50,00 лв.; Приложение №4, т.8, тире №3

–   за преместваеми обекти – сергия и маса – 25,00 лева;  Приложение №4, т.8, тире №1

–  за преместваеми обекти – автомивка и автосервизи – 10 лв./кв.м., но не по-малко от 100,00 лева; Приложение №4, т.8, тире №4

–  рекламни елементи с едностранна рекламна площ до 4 кв.м. – 200лв; Приложение №4, т.8, тире №5

–  рекламни елементи с типов проект – 100,00 лева; Приложение №4, т.8, тире №6

–  рекламни елементи с индивидуален проект. – 300,00 лева; Приложение №4, т.8, тире №7

–   за временни информационни елементи – 50,00 лв.; Приложение №4, т.8, тире №9

–   за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект – 50,00 лв.; Приложение №4, т.8, тире №10

–   за фирмен тотем – 200,00 лв.; Приложение №4, т.8, тире №11

–   за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 % от таксата за издаване на разрешение за поставяне. Приложение №4, т.8, тире №12


20.Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти и на рекламни елементи по индивидуален проект

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ, Приложение №8 към чл.80, ал.2 от НПОРИМДЕРДТСО; Приложение №4, т.10а от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: обикновена – 7 дни;

Цена на услугата:

–    за преместваеми обекти – павилион с типов проект – 100,00 лв.;

–    за преместваеми обекти по индивидуален проект – 300,00 лв.;

–    за преместваеми обекти – автомивки и автосервизи – 300,00 лв.


21.Наименование на услугата: Отговори на жалби, сигнали и предложения

Необходими документи: Писмено заявление, документ за собственост.

Нормативно основание: ЗУТ, АПК.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата: безплатна.


22.Наименование на услугата: Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Заявление

Нормативно основание: чл.137, ал. 1, т.4, буква „Д” от ЗУТПриложение №9, т.1 от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата:

–    за жилищни сгради – 0,20 лв./кв.м. РЗП със сутерен;
–    за нежилищни сгради – 0,40 лв./кв.м. РЗП със сутерен;
–    за идейни проекти – 30 % от размера на съответната такса.
–    за оценка на съответствие от РЕСУТ – 30 % от размера на съответната такса.


23.Наименование на услугата: Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ, Приложение №9, т.2 от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата: 50 % от размера за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция


24.Наименование на услугата: Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Приложение №4, т.4 от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: няма

Цена на услугата:10 лв. за присъствие и заверка от служител по чл. 223 от ЗУТ на СО р-н „Връбница”


25.Наименование на услугата: Уведомление за заверена заповедна книга

Заявление/2/

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Срок за изпълнение: прилага се до 3 дни след заверка на обр. 2 за откриване на строителна площадка, линия и ниво

Цена на услугата: безплатна


26.Наименование на услугата: Проверка за установяване на съответствието на строеж с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Приложение №9, т.5б от НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: няма

Цена на услугата: 30 лв + ДДС


27.Наименование на услугата: Провеждане на процедура по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Заявление

Нормативно основание: ППЗСПЗЗ

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни.

Цена на услугата: безплатна


28.Наименование на услугата: Одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

Заявление/2/

Нормативно основание: ЗУТ,

Срок за изпълнение: след получаване на съгласие за допускане на процедурата или по предложение на съда.

Цена на услугата: 25% от стойността на Разрешението за строеж  по Таблица 1 от ЗУЗСО към ОУП на СО.


29.Наименование на услугата: Одобряване на екзекутивна документация към одобрен инвестиционен проект по чл. 175 от ЗУТ

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: съгласно тарифа по НОАМТЦУПСО


30.Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ, ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: до 30 дни;

Цена на услугата: 30,00 лева. /дължи се ДДС/.


31.Наименование на услугата: Изготвяне на оценки и определяне размера и изплащането на обезщетения за временни пътища, право на преминаване през чужд имот, прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти от комисия по реда на чл. 210 от ЗУТ.

– Заявление за право на преминаване

– Заявление за право на прокарване на временен път за осигуряване на достъп до имот

– Заявление за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения

Нормативно основание: ЗУТ.

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата: – безплатно


32. Наименование на услугата: Изготвяне на заповед за премахване на строежи, застрашени от самосрутване, негодни за по-нататъшно използване или вредни в санитарно-хигиенно отношение

Заявление /2/

Нормативно основание: ЗУТ.

Срок за изпълнение: 14 работни дни след връчване на протоколно решение на комисията.

Цена на услугата: безплатна.

Изпълнител: комисия по чл. 195 от ЗУТ и „КС”.


33. Наименувание на услугата: Удостоверение за премахната сграда

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ,

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата: – съгласно тарифа по НОАМТЦУПСО


34. Наименувание на услугата: Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата: – съгласно тарифа по НОАМТЦУПСО


35. Наименувание на услугата: Издаване на заповед по чл.16 от ЗУТ

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ,

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата: – безплатна


36. Наименувание на услугата: Издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

Заявление

Нормативно основание: ЗУО, ЗУТ, Приложение №4, т.2 от  НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: обикновена – 3 дни

Цена на услугата: – 30 лева

/дължи се ДДС/


37. Наименувание на услугата: Определяне на административен адрес

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ, ЗГР

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата: – безплатна


38. Наименувание на услугата: Заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност

Заявление

Нормативно основание: ЗУТ, НИПОЗССО;Приложение №4, т.2 от  НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни

Цена на услугата: – 25 лева за физически лица

38 лева за юридически лица

Декларация по чл.154 от ЗУТ

Опис на внесените проектни материали по преписката

Такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

Back To Top