skip to Main Content

GDPR - обща информация

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща Информация

Считано от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Столична община – район „Връбница“, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Столична община – район „Връбница“ Седалище и адрес на управление: гр.София – 1229, бул.“Хан Кубрат“, бл. 328, вх.Б Данни за кореспонденция: гр.София – 1229, бул.“Хан Кубрат“, бл. 328, вх.Б Телефон: 02 495 77 41

Web site: www.vrabnitsa.bg

E-mail: info@vrabnitsa.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Борис Петров

Данни за кореспонденция: гр.София – 1229, бул.“Хан Кубрат“, бл. 328, вх.Б

Телефон: 02 495 77 41

Web site: www.vrabnitsa.bg

E-mail: dpo@vrabnitsa.bg

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Столична община – район „Връбница“, събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, параграф 1 от Регламент 2016/679 и по-конкретно за следното:

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Ваши законни права и интереси имате право да подадете жалба до Комисията по Защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592 Данни за кореспонденция: бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592 Телефон: 02 9153 518

Web site: www.cpdp.bg

E-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Право на Достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информация за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като Столична община – район „Връбница“, си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от Столична община – район „Връбница“ изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Столична ОбщинаСтолична община – район „Връбница“ няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.Имате право да изискате Столична община – район „Връбница“ да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:
 • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Столична община – район „Връбница“ да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Столична община – район „Връбница“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Столична община – район „Връбница“ имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на БГ и ЕС. Столична община – район „Връбница“ събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Столична община – район „Връбница“ предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чийто критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим Списъка на видовете документи със срокове на съхранение на Столична Община.

Столична община – район „Връбница“ съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Столична община – район „Връбница“ предоставя извън организацията:

 • На публични органи (Национална Агенция по Приходите, Национален Осигурителен Институт, Министерство на Вътрешните Работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столична община – район „Връбница“ и по негово нареждане или възлагане)

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Столична община – район

„Връбница“ се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

Столична община – район „Връбница“ не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалният живот или сексуалната ориентация на физически лица.

Политика на защита на личните данни в Район "Връбница"-СО

Back To Top